Đào tạo và cấp chứng chỉ Quản lý dự án.

Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ Giám Đốc Quản Lý Dự Án Trên Toàn Quốc

25/01/2021

Chứng chỉ rất quan trọng trong việc đánh giá năng lực của các cán bộ,...

Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án Năm 2021

22/01/2021

Trường Trung cấp Việt Hàn đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý dự án...