ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12

Tr??c ?y ng??i ta v?n th??ng ngh?: h?c ngn ng? th? 2 ? l?a tu?i ?ang b?t ??u h?c ti?ng m? ?? c th? khi?n tr? l?n l?n, nh?m l?n, t? ? ng?n tr? vi?c h?c ??c - vi?t sau ny. Nh?ng cc nh nghin c?u v?h?c song ng? ? ??a ra nh?ng k?t lu?n hon ton tri ng??c v ?ng kinh ng?c.

? l vi?c h?c ??ng th?i 2 ngn ng? gip tr? em tr? nn linh ho?t, thng minh, c kh? n?ng t?p trung cao h?n. Barbara Lust,m?t chuyn gia ngn ng? v tm l pht tri?n tr? em, cho r?ng kh? n?ng t?p trung ch cao l cha kha cho s?thnh cng trong h?c t?p v l bi?u hi?n cao nh?t c?a kh? n?ng s?n sng ?i h?c ? tr? m?m non.

1.H?c ngo?i ng? gip tr? thng minh h?n

Theo k?t qu? nghin c?u 5 n?m c?a Trung tm nghin c?u ngn ng? Cornell, h?c s?m ngn ng? th? 2 khng ?nh h??ng g ??n s? pht tri?n tr tu? c?a tr?, ng??c l?igip tr? t?p trung ch t?t h?n trong khi h?c so v?i tr? ch? bi?t ti?ng m? ??. Ngoi ra, ngn ng? th? 2h? tr? ti?ng m? ?? hnh thnh v pht tri?n t?t n?u ???c gi?i thi?u s?m v b?ng ph??ng php ph h?p. Vi?c h?c ngo?i ng? gip tr? di?n ??t ti?ng m? ?? ?ng ng? php, r rng, m?ch l?c h?n.

Barbara Lust v ??ng nghi?p, ti?n s? Sujin Yang, ? cng b? k?t qu? nghin c?u c?a mnh trn cc t?p ch khoa h?cn?i ti?ng. Ti?n s?Sujin Yang ?nghin c?u qu trnh h?c ngn ng? c?a tr? nh? h?n 30 n?m, v?i trn 20 ngn ng? c?a cc n?n v?n ha khc nhau trn th? gi?i. B ch? ra r?ng tr? nh? c th? ti?p thu h?nm?t th? ti?ng cng m?t lc r?t t? nhin, tho?i mi h?n chng ta v?n t??ng. Tr? m?m nonc th? h?c r?t nhanh ngn ng? th? 2khi ???c t?m trong mi tr??ngngn ng? th??ng xuyn, tch c?c m chng ?ang h?c.

Ngoi ra, cc nghin c?u cn ??a ra nh?ng b?ng ch?ng v? cc l?i ch khc m tr? c ???c khi h?c song ng? (being bilingual). ? l:

Pht tri?n t?t h?n v? k? n?ng x h?i t? s? ti?p c?n n?n v?n ha khc trn th? gi?i, k? n?ng giao ti?p linh ho?t v tm th? t? tin.

K? n?ng pht m t?t h?n (c? ti?ng m? ?? l?n ngn ng? th? 2).

Kh? n?ng quan st??i chi?u, so snh linh ho?t do tr? lun chuy?n d?ch t? ngn ng? ny qua ngn ng? kia.

T? m?i sinh t?i 6 tu?i l giai ?o?n thch h?p nh?t cho vi?c h?c song ng?. Qua giai ?o?n ny chng ta ph?i c? g?ng nhi?u h?n, nh?ng hi?u qu? s? km h?n.

2.?i?u ki?n cho vi?c h?c ngn ng? th? 2 hi?u qu?

Hy cho tr? t?m (ti?p xc th??ng xuyn) trong mi tr??ng ti?ng m? ?? v ngn ng?th? 2 ngay khi m?i sinh.

T?o nhi?u c? h?i cho tr? ???c nghe ngn ng? th? 2 trongng? c?nh h?ng ngy gi?ng nh? ti?ng m? ??. Nghe l k? n?ng c?c k? quan tr?ng vi?c h?c ngn ng?. Ngn ng? ???c b?t ??u h?c t? nghe -ni - ??c - vi?t. Ngoi gi? h?c, tr? c th?xem tivi, nghe th?, chuy?n, bi ht qua b?ng cassettes.Tr? c?ng c th? nghe ng??i n??c ngoi ni chuy?n. Hi?n nay c r?t nhi?u ngu?nti li?u (b?ng ??a, phim ?nh, ph?n m?m tr ch?i...) cho cha m? l?a ch?n.

Tr? khng nh?t thi?t ph?ihi?u nh?ng g chng nghe. Ng? ?i?u, m thanh, c?m xc l?i nic?ng gip ch r?t nhi?u. Tr? c th? khng hi?u h?t ng? ngh?a, nh?ng chng c th? phn bi?t ngn ng? ny v?i ti?ng m? ?? v dng kh? n?ng suy ?on ?? hi?u chnh: ai ?ang ra l?nh, ai ?ang ??t cu h?i, ai ?ang vuiNgoi ra, nh?ng t? ???c l?p l?i nhi?u l?n v?i s? tr? gip c?a hnh ?nh, ng? c?nh gip b hi?u ngh?a th?c c?a chng. VD: ??ng ln, ng?i xu?ng, c?m l?y, con ch... ? l ?i?u ki?n r?t t?t ?? h?c ngo?i ng? thnh cng sau ny. K? n?ng suy ?on gip tr? h?c nhanh nhi?u th?, trong ? c c? ngn ng?.

B?n hy nh? r?ng khng c?n thi?t ph?i ch tmd?y ngn ng? no ? chom?t ??a tr? tu?i m?m non. Tr? h?c m?t cch tho?i mi, t? nhin nh? kh? n?ng m cc nh tm l h?c g?i l tnh h?n nhin nh?n th?c. Cng l?n tnh v t? (spontaneousness), khng g b, khng bi?t ng??ng g?p ny s? d?n m?t ?i khi tr? h?c v ?ng x? theo cc quy t?c x h?i.

Hy ??c truy?n tranhcho tr? nghe th??ng xuyn, c? b?ng ti?ng m? ?? l?n ngn ng? th? 2. Hy t? ch?c cc tr ch?i b?ng c? 2 th? ti?ng (lun chuy?n) ?? tr? c th?h?c m ch?i ?ng theo ??c ?i?m ho?t ??ng nh?n th?c c?a chng.

N?u b?n l ng??i ni ???c ngn ng? ny, hy ni chuy?n v?i tr? b?ng c? 2 th? ti?ng. ??ng s? tr? b? l?n l?n (confusing). Giai ?o?n ? s? qua mau, khng h?i g, ch? lm tr? tr? nn linh ho?t, d?ch chuy?n t??ng nhanh h?n cc b?n ch? h?c ti?ng m? ??./.

Theo TTO

Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website