ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12

Ti?ng anh tr? em t?i trung tm ti?ng anh ETC

Tr? em hm nay - ??t n??c ngy mai, hi?u ???c t?m quan tr?ng ?, trung tm ti?ng Anh ETC chng ti lun ch tr?ng vi?c pht tri?n cc k? n?ng trong giao ti?p c?a tr?, gip tr? t? tin h?n v s? d?ng thng th?o ti?ng Anh _m?t ngn ng? khc ngoi ti?ng m? ?? c?a mnh. T?i ETC, ngoi ch??ng trnh ti?ng Anh tr? em ???c thi?t k? cho ?? tu?i d??i 12, cn c n?i dung ph h?p cho tr? ? tr??ng h?c, trong cu?c s?ng, c?ng nh? nh?ng k? n?ng khc ?? gip tr? chinh ph?c con ???ng h?c v?n, ti?n t?i thnh cng trong t??ng lai.

ti?ng anh tr? em

Ti?ng Anh tr? em - tieng anh tre em

Vi?c b?t ??u h?c ti?ng Anh tr? em s?m s? gip cho tr? c kh? n?ng ti?p thu ngn ng? m?t cch t? nhin thay v h?c m?t cch c th?c nh? cch ng??i l?n v?n th??ng lm. ?i?u ny s? gip cho tr? c?m th?y tho?i mi khi tham gia vo cc l?p h?c ngn ng? v ti?ng Anh s? ??n v?i tr? m?t cch t? nhin gi?ng nh? ngn ng? m? ??.

V?i ch??ng trnh ti?ng Anh tr? em t?i ETC, tr? c ?i?u ki?n ???c ti?p xc v?i mi tr??ng Anh ng? thng qua vi?c xem ho?t hnh, nghe nh?c, nghe nh?ng cu chuy?n c? tch b?ng ti?ng Anh h?ng ngy, giao ti?p v?i gio vin b?n ng?, ?i?u ny gip cho tr? c ???c cch pht m chu?n t? nhin ngay t? ??u v th?t s? s? khng kh khi d?y tr? cch pht m ?ng v cc b th??ng thch ???c h?c ni, thch th khi ???c lm quen v?i nh?ng m ?i?u ngn ng? m?i. Bn c?nh ?, nh?m t?o n?n t?ng v?ng ch?c sau ny khi tr? ti?p t?c h?c ti?ng Anh ? m?c cao h?n, ETC c?ng ch tr?ng k?t h?p cho tr? h?c thm v?n t? v?ng c? b?n, b?ng ch? ci, v s? ??m,

V? b?n ch?t, ti?ng Anh tr? em l m?t ch??ng trnh thng qua s? k?t h?p gi?a vi?c h?c v?i nh?ng tr ch?i b? ch nh?m t?o c?m gic thch th cho tr?. Tr? khng c?m th?y nhm chn khi ???c v?a ch?i v?a h?c cng b?n b, ???c giao ti?p v ni chuy?n v?i cc th?y c gio b?n ng?. Nh?ng ho?t ??ng ny s? gip cho tr? s?m t? tin, d?n d? h?n trong giao ti?p v trong vi?c tham gia cc ho?t ??ng x h?i sau ny. ? chnh l k? n?ng quan tr?ng nh?t, s? ??ng hnh cng v?i tr? cho ??n su?t cu?c ??i.

N?u b?n ?ang tm ki?m m?t ch??ng trnh h?c ti?ng Anh b? ch cho b nh b?n th hy ??n v?i chng ti. Ch??ng trnh ti?ng Anh tr? em c?a ETC ???c xy d?ng nh?m gip cc b lm quen v?i mi tr??ng h?c ti?ng Anh vui nh?n, thn thi?t v sinh ??ng. Cc b s? ???c tham gia cc ho?t ??ng ?a d?ng nh? k? chuy?n, h?c qua bi ht, tr ch?i, b?ng ti?ng Anh d??i s? h??ng d?n nhi?t tnh, khoa h?c c?a cc gio vin Vi?t Nam v b?n ng? c ph??ng php s? ph?m t?t, giu kinh nhi?m gi?ng d?y, nh?m t?o s? h?ng th trong h?c t?p, pht huy kh? n?ng sng t?o v rn luy?n s? t? tin cho cc b.

Tags:

ti?ng anh tr? em, tieng anh tre em

Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website