ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12

Khai gi?ng t? ngy 10/08/2013 t?i 3 c? s? c?a ETC, cc l?p h?c Amazing ETC do TOPICA Amazing v ETC ph?i h?p tri?n khai ? thu ht s? quan tm v tham gia c?a nhi?u em nh? v cc b?c ph? huynh.

Cam k?t ch?t l??ng ?o t?o l m?c tiu hng ??u c?a ETC

T?i cc l?p h?c ny, cc em nh? ? ???c b??c vo m?t mi tr??ng ti?ng Anh sinh ??ng v hi?n ??i. V?i ph??ng php Gamification 3D hi?n ??i c?a TOPICA, nh?ng gi? h?c ti?ng Anh tr? ln cu?n ht v vui v?. Gi? h?c khng cn kh khan m ??y h?p d?n khi tr? khng nh?ng ???c rn luy?n v?i b?n b, th?y c m cn ???c ?ng vai v giao ti?p ti?ng Anh trong mi tr??ng 3D. Bn c?nh ? cc gio vin, ??i ng? gio vin gi?ng d?y giu kinh nghi?m c?a ETC gip cc em t? tin v s? d?ng ti?ng Anh chu?n xc.

Cc b say m h?c ti?ng Anh

Thng tin kha h?c:

  • Th?i l??ng: 14 bu?i/ kha
  • ?? tu?i tuy?n sinh: tr? 6 12 tu?i
  • H?c ph: 2.100.000 VND
  • Chi ph gio trnh: 180.000 VND
  • C? c?u gio vin: 30% gio vin n??c ngoi

Khuy?n m?i ??c bi?t: Gi?m ngay 20% h?c ph ??i v?i ph? huynh ??ng k s?m.

Trong th?i gian t?i, cc l?p h?c Amazing-ETC s? ti?p t?c ???c tri?n khai t?i cc c? s? c?a ETC. ?? bi?t thm thng tin chi ti?t v? l?ch h?c, m?i cc b?c ph? huynh lin h? t?i cc ??a ch? sau:

- C? s? 2: 33 Ng 62 Nguy?n Vi?t Xun, Thanh Xun, H N?i. ?i?n tho?i: 3 568 2128 / 3 566 7859

- C? s? 3: 388 Nguy?n V?n C?, Long Bin, H N?i. ?T: 3 3120623 / 66556519/ 0918 783 168

- C? s? 4: 30A Ng 477 Nguy?n Tri, Thanh Xun Nam, Thanh Xun, H N?i. ?T: 3552 8572 / 0918 783 168

Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website