ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12


GI?I THI?U CC KHA H?C TI?NG ANH TR? EM T?I TRUNG TM TI?NG ANH ETC

KHA H?C TI?NG ANH GIAO TI?P DNH CHO TR? EM

(K? N?NG LISTENING & SPEAKING)

THNG TIN CHUNG V? KHA H?C:

S? bu?i h?c/ tu?n

Th?i gian h?c

Th?i l??ng/bu?i

Th?i l??ng kha h?c

GV gi?ng d?y

Quy m l?p h?c

H?c ph

01 bu?i ho?c 02 bu?i

Sng, chi?u ho?c t?i

90 pht

??ng k h?c theo qu, 6 thng ho?c 1 n?m

70% GV Vi?t Nam,

30 % GVNN

16 20 HS

Lin h? ETC

M?C TIU KHA H?C

H?c sinh rn luy?n ph?n x? ngn ng? v kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh.

Nng cao v?n t? v?ng v c?u trc.

Lm quen d?n v?i ng? php ti?ng Anh thng qua cc c?u trc giao ti?p

Gip h?c sinh t? tin h?n trong giao ti?p v yu thch mn ti?ng Anh.

N?I DUNG, PH??NG PHP GI?NG D?Y V TI LI?U

H?c sinh ???c d?y k? n?ng giao ti?p ti?ng Anh( hai k? n?ng chnh Nghe v Ni):

??c t? v?ng, cch pht m t? lm quen v?i cc c?u trc, m?u cu giao ti?p. Th?c hnh giao ti?p ti?ng Anh v?i GVVN & GVNN.

Ph??ng php gi?ng d?y v ti li?u:

S? d?ng gio c? tr?c quan: tranh ?nh, ?? dng, ?? ch?i, VCD, CD.

Cc ho?t ??ng h?c t?p vui nh?n trn l?p, cc tr ch?i ngn ng?.

Cc gio trnh giao ti?p c?a cc nh xu?t b?n Longman, Oxford v cc ti li?u b? tr? do ETC bin so?n d?a trn cc gio trnh gi?ng d?y ti?ng Anh cho h?c sinh ? cc n??c ni ti?ng Anh.

GIO VIN GI?NG D?Y

GV Vi?t Nam:

C? nhn , th?c s? t?t nghi?p cc tr??ng ?H SPNN, ?H Ngo?i Ng?, ?H Ngo?i Th??ng chuyn ngnh ti?ng Anh. C kinh nghi?m gi?ng d?y, nhi?t tnh, trch nhi?m v c ph??ng php gi?ng d?y t?t.

GV N??c Ngoi:

Gio vin b?n ng?, c ph??ng php s? ph?m, c kinh nghi?m gi?ng d?y, nhi?t tnh. S?ng v lm vi?c lu di ? Vi?t Nam.

KHA H?C NG? PHP V ??C

(K? N?NG GRAMMAR AND READING)

THNG TIN CHUNG V? KHA H?C

S? bu?i h?c/ tu?n

Th?i gian h?c

Th?i l??ng/bu?i

Th?i l??ng kha h?c

GV gi?ng d?y

Quy m l?p h?c

H?c ph

01 bu?i ho?c 02 bu?i

Sng, chi?u ho?c t?i

90 pht

??ng k h?c theo qu, 6 thng ho?c 1 n?m

70% GV Vi?t Nam,

30 % GVNN

16 20 HS

100.000 VN?/ bu?i

M?C TIU KHA H?C:

H?c sinh lm quen v?i vi?c h?c ng? php ti?ng Anh t? khi cn nh?.

Rn luy?n pht m, ??c ti?ng anh v k? n?ng ??c hi?u.

Gip h?c sinh nng cao v?n t? v?ng, n?m ???c ki?n th?c ng? php v nng cao k?t qu? h?c t?p c?a mn ti?ng Anh ? tr??ng.

N?I DUNG, PH??NG PHP GI?NG D?Y V TI LI?U

H?c sinh ???c h?c Ng? php ti?ng Anh v rn luy?n k? n?ng ??c:

HS h?c ng? php ti?ng Anh bi b?n. Ti li?u ng? php ???c thi?t k? theo t? duy t?ng ?? tu?i, d? h?c, d? hi?u v sinh ??ng.

HS ???c h??ng d?n v?n d?ng ng? php trong cc ho?t ??ng giao ti?p.

H?c sinh ???c d?y cch ??c ti?ng Anh thng qua cc bi th?, bi v?n, bi lu?n (bao g?m k? n?ng pht m, ??c to r rng v k? n?ng ??c hi?u).

Ph??ng php gi?ng d?y v ti li?u:

S? d?ng gio c? tr?c quan: tranh ?nh, ?? dng, ?? ch?i, VCD, CD.

Cc ho?t ??ng h?c t?p vui nh?n trn l?p, cc tr ch?i ngn ng?.

S? d?ng cc ti li?u, bi ??c c n?i dung th v? v? khoa h?c, l?ch s?, v?n ha.

Sch gio trnh v ti li?u gi?ng d?y ???c bin so?n d?a trn gio trnh d?y Ti?ng Anh cho h?c sinh b?c ti?u h?c, trung h?c c?a M?.

GIO VIN GI?NG D?Y

GV Vi?t Nam:

C? nhn, th?c s? t?t nghi?p cc tr??ng ?H SPNN, ?H Ngo?i Ng?, ?H Ngo?i Th??ng chuyn ngnh ti?ng Anh. C kinh nghi?m gi?ng d?y, nhi?t tnh, trch nhi?m v c ph??ng php gi?ng d?y t?t.

GV N??c Ngoi:

Gio vin b?n ng?, c ph??ng php s? ph?m, c kinh nghi?m gi?ng d?y, nhi?t tnh. S?ng v lm vi?c lu di ? Vi?t Nam.

KHA H?C TI?NG ANH CHO H?C SINH TI?U H?C & THCS

(T?ng h?p cc k? n?ng)

THNG TIN CHUNG V? KHA H?C:

S? bu?i h?c/ tu?n

Th?i gian h?c

Th?i l??ng/bu?i

Th?i l??ng kha h?c

GV gi?ng d?y

Quy m l?p h?c

H?c ph

01 bu?i ho?c 02 bu?i

Sng, chi?u ho?c t?i

90 pht

25 bu?i / kha h?c (c?p ??)

100% GV Vi?t Nam

16 20 HS

120.000 VN?/ bu?i

M?C TIU KHA H?C:

Gip h?c sinh h?c ti?ng Anh m?t cc bi b?n, ton di?n, nng cao kh? n?ng v ki?n th?c ? t?t c? cc k? n?ng Nghe, Ni, ??c, Vi?t, Ng? Php v T? V?ng.

Rn luy?n k? n?ng ??c hi?u, ??c to v r rng.

N?m ch?c ng? php, bi?t cch ghp t?, vi?t cu, ?o?n v?n.

Gip h?c sinh yu thch h?c ti?ng Anh, t? tin khi giao ti?p, s? d?ng ti?ng Anh v nng cao k?t qu? h?c t?p mn ti?ng Anh ? tr??ng, ??t ?i?m cao trong cc k? thi.

GI?I THI?U GIO VIN GI?NG D?Y:

Gio vin ph? trch ch??ng trnh v tr?c ti?p gi?ng d?y:

ThSV? Th? Bch H?i, gi?ng vin ?H Ngo?i Th??ng, gim ??c trung tm ETC, ThS Ngn ng? chuyn ngnh gi?ng d?y ti?ng Anh v ThS Kinh doanh qu?c t? t?i Melbourne - c.

C 12 n?m kinh nghi?m gi?ng d?y ti?ng Anh cho ng??i l?n v tr? em, kinh nghi?m luy?n thi cc ch??ng trnh, ch?ng ch? ti?ng Anh qu?c t?.

Ph??ng php gi?ng d?y hi?u qu? v r?t d? hi?u.Th??ng xuyn nghin c?u, ?ng d?ng cc ph??ng php gi?ng d?y m?i, hi?n ??i v c?p nh?t cc ti li?u, gio trnh gi?ng d?y.

Ph? trch v? n?i dung ch??ng trnh gi?ng d?y v h??ng d?n gio vin tri?n khai ch??ng trnh.

Cc gio vin tham gia gi?ng d?y trong ch??ng trnh:

Trnh ?? th?c s?, ? t?ng h?c t?p ? n??c ngoi, ?ang gi?ng d?y ti?ng Anh cc tr??ng ??i h?c, cc tr??ng chuyn ng?.

C ph??ng php gi?ng d?y r?t d? hi?u, hi?u qu?. C kinh nghi?m gi?ng d?y ti?ng Anh cho tr? em v cc ch??ng trnh luy?n thi t nh?t 5 n?m.

Tm huy?t v c trch nhi?m. Bi gi?ng si n?i v th v?.

N?I DUNG, PH??NG PHP GI?NG D?Y V TI LI?U

N?i dung gi?ng d?y:

Ng? php /T? V?ng / Pht m

H??ng d?n v?n d?ng ng? php trong giao ti?p ti?ng Anh

K? n?ng ??c hi?u / K? n?ng vi?t ti?ng Anh

Ch??ng trnh gi?ng d?y:

Cc bi gi?ng ???c thi?t k?, bin so?n d?a trn trnh ??, t? duy c?a h?c sinh theo l?a tu?i, ???c gi?ng d?y trn my chi?u, mn hnh LCD.

S? d?ng gio c? tr?c quan: tranh ?nh, ?? dng, cc ho?t ??ng v cc tr ch?i ngn ng?.

S? d?ng cc ti li?u, bi ??c c n?i dung th v? v? khoa h?c, l?ch s?, v?n ha.

Sch gio trnh v ti li?u gi?ng d?y ???c bin so?n d?a trn gio trnh d?y Ti?ng Anh cho h?c sinh b?c ti?u h?c, trung h?c c?a M?,v bao g?m n?i dung h?c ? tr??ng c?a h?c sinh.

KHA H?C LUY?N THI T?T NGHI?P C?P 2, C?P 3

THNG TIN CHUNG V? KHA H?C

S? bu?i h?c/ tu?n

Th?i gian h?c

Th?i l??ng/bu?i

Th?i l??ng kha h?c

GV gi?ng d?y

Quy m l?p h?c

H?c ph

01 bu?i ho?c 02 bu?i

Sng, chi?u ho?c t?i

90 pht

25 bu?i / kha h?c (c?p ??)

100% GV Vi?t Nam

16 20 HS

120.000 VN?/ bu?i

M?C TIU KHA H?C

Gip h?c sinh h?c c?ng c? v nng cao ki?n th?c v? ng? php, t? v?ng, k? n?ng ??c v vi?t Ti?ng Anh.

Gip h?c sinh lm quen v luy?n t?p thnh th?o cc d?ng bi thi, ?? thi.

Gip h?c sinh ??t ?i?m cao khi tham d? cc k? thi.

GI?I THI?U V? GIO VIN GI?NG D?Y

Gio vin ph? trch ch??ng trnh v tr?c ti?p gi?ng d?y:

ThSV? Th? Bch H?i, Gi?ng vin ?H Ngo?i Th??ng, Gim ??c trung tm ETC, ThS Ngn ng? chuyn ngnh gi?ng d?y ti?ng Anh v ThS Kinh doanh qu?c t? t?i Melbourne - c.

C 12 n?m kinh nghi?m gi?ng d?y ti?ng Anh cho ng??i l?n v tr? em, kinh nghi?m luy?n thi cc ch??ng trnh, ch?ng ch? ti?ng Anh qu?c t?.

Ph??ng php gi?ng d?y hi?u qu? v r?t d? hi?u.Th??ng xuyn nghin c?u, ?ng d?ng cc ph??ng php gi?ng d?y m?i, hi?n ??i v c?p nh?t cc ti li?u gi?ng d?y.

Ph? trch v? n?i dung ch??ng trnh gi?ng d?y v h??ng d?n gio vin tri?n khai ch??ng trnh.

Cc gio vin tham gia gi?ng d?y trong ch??ng trnh:

Trnh ?? th?c s?, ? t?ng h?c t?p ? n??c ngoi, ?ang gi?ng d?y ti?ng Anh cc tr??ng ??i h?c, cc tr??ng chuyn ng?.

C ph??ng php gi?ng d?y r?t d? hi?u, hi?u qu?.

C kinh nghi?m gi?ng d?y ti?ng Anh cho tr? em v cc ch??ng trnh luy?n thi t nh?t 5 n?m.

Tm huy?t v c trch nhi?m. Bi gi?ng si n?i v th v?.

N?I DUNG, PH??NG PHP GI?NG D?Y V TI LI?U

N?i dung gi?ng d?y:

Ng? php / T? V?ng

K? n?ng ??c hi?u/ K? n?ng vi?t

Cc d?ng bi t?p, ?? thi t?t nghi?p

Ch??ng trnh gi?ng d?y:

Cc bi gi?ng ???c thi?t k?, bin so?n d?a trn trnh ??, t? duy c?a h?c sinh theo l?a tu?i, ???c gi?ng d?y trn my chi?u, mn hnh LCD

S? d?ng gio c? tr?c quan: tranh ?nh, ti li?u, VCD, cc ho?t ??ng h?c t?p vui nh?n trn l?p v cc tr ch?i ngn ng?.

Ti li?u gi?ng d?y ???c bin so?n phong ph, bao g?m n?i dung h?c t?p ? tr??ng c?a h?c sinh. Cc d?ng ?? th?c hnh bm st v?i n?i dung v d?ng th?c ?? thi th?t.

KHA H?C LUY?N THI CHUYN NG? C?P 2, C?P 3

THNG TIN CHUNG V? KHA H?C

S? bu?i h?c/ tu?n

Th?i gian h?c

Th?i l??ng/bu?i

Th?i l??ng kha h?c

GV gi?ng d?y

Quy m l?p h?c

H?c ph

01 bu?i ho?c 02 bu?i

Sng, chi?u ho?c t?i

90 pht

25 bu?i / kha h?c (c?p ??)

100% GV Vi?t Nam

16 20 HS

120.000 VN?/ bu?i

M?C TIU KHA H?C

Gip h?c sinh h?c c?ng c? v nng cao ki?n th?c v? ng? php, t? v?ng, k? n?ng ??c v vi?t Ti?ng Anh

Gip h?c sinh lm quen v luy?n t?p thnh th?o cc d?ng bi thi, ?? thi

Gip h?c sinh ??t ?i?m cao khi tham d? cc k? thi.

GI?I THI?U V? GIO VIN GI?NG D?Y

Gio vin ph? trch ch??ng trnh v tr?c ti?p gi?ng d?y:

ThSV? Th? Bch H?i, Gi?ng vin ?H Ngo?i Th??ng, Gim ??c trung tm ETC, ThS Ngn ng? chuyn ngnh gi?ng d?y ti?ng Anh v ThS Kinh doanh qu?c t? t?i Melbourne - c.

C 12 n?m kinh nghi?m gi?ng d?y ti?ng Anh cho ng??i l?n v tr? em, kinh nghi?m luy?n thi cc ch??ng trnh, ch?ng ch? ti?ng Anh qu?c t?.

Ph??ng php gi?ng d?y hi?u qu? v r?t d? hi?u.Th??ng xuyn nghin c?u, ?ng d?ng cc ph??ng php gi?ng d?y m?i, hi?n ??i v c?p nh?t cc ti li?u gi?ng d?y.

Ph? trch v? n?i dung ch??ng trnh gi?ng d?y v h??ng d?n gio vin tri?n khai ch??ng trnh.

Cc gio vin tham gia gi?ng d?y trong ch??ng trnh:

Trnh ?? th?c s?, ? t?ng h?c t?p ? n??c ngoi, ?ang gi?ng d?y ti?ng Anh cc tr??ng ??i h?c, cc tr??ng chuyn ng?.

C ph??ng php gi?ng d?y r?t d? hi?u, hi?u qu?. C kinh nghi?m gi?ng d?y ti?ng Anh cho tr? em v cc ch??ng trnh luy?n thi t nh?t 5 n?m.

Tm huy?t v c trch nhi?m. Bi gi?ng si n?i v th v?.

N?I DUNG CH??NG TRNH GI?NG D?Y V TI LI?U

N?i dung gi?ng d?y:

H?c sinh ???c h? th?ng l?i ki?n th?c ng? php m?t cch bi b?n, d? nh?.

H?c sinh ???c luy?n t?p t?t c? cc d?ng bi trong ?? thi ??i h?c.

H?c sinh ???c n luy?n chuyn su cc k? n?ng ng? php, ??c hi?u, t? v?ng v vi?t.

Ch??ng trnh gi?ng d?y:

Cc bi gi?ng ???c thi?t k?, bin so?n theo t?ng c?p ?? c?a h?c sinh v ???c gi?ng d?y trn my chi?u

Ti li?u gi?ng d?y ???c bin so?n phong ph, ??y ??, bm st n?i dung cc ki?n th?c ti?ng Anh trong cc ?? thi chuyn ng?. Cc d?ng ?? th?c hnh bm st v?i n?i dung v d?ng th?c ?? thi th?t.

CAM K?T

??i v?i cc em h?c sinh ch?a t?t ti?ng Anh ( m?i h?c, ho?c ch?a h?c nhi?u ho?c ch?a ch?c), h?c trong 06 thng (02 bu?i/tu?n) s? ??t t nh?t 05 ?i?m thi vo cc tr??ng chuyn ng?.

??i v?i cc em h?c sinh h?c ti?ng Anh trnh ?? t??ng ???ng v?i kho?ng 05 ?i?m thi vo cc tr??ng chuyn ng?, ETC cam k?t cc em s? t?ng t? 1.5 ??n 2.5 ?i?m trong m?i 06 thng h?c (2 bu?i/ tu?n).

KHA H?C LUY?N THI ??I H?C

THNG TIN CHUNG V? KHA H?C

S? bu?i h?c/ tu?n

Th?i gian h?c

Th?i l??ng/bu?i

Th?i l??ng kha h?c

GV gi?ng d?y

Quy m l?p h?c

H?c ph

01 bu?i ho?c 02 bu?i

Sng, chi?u ho?c t?i

90 pht

25 bu?i / kha h?c (c?p ??)

100% GV Vi?t Nam

16 20 HS

120.000 VN?/ bu?i

M?C TIU KHA H?C

Gip h?c sinh h?c c?ng c? v nng cao ki?n th?c v? ng? php, t? v?ng, k? n?ng ??c v vi?t Ti?ng Anh

Gip h?c sinh lm quen v luy?n t?p thnh th?o cc d?ng bi thi, ?? thi ??i h?c

Gip h?c sinh ??t ?i?m cao khi tham d? cc k? thi.

GI?I THI?U V? GIO VIN GI?NG D?Y

Gio vin ph? trch ch??ng trnh v tr?c ti?p gi?ng d?y:

ThSV? Th? Bch H?i, Gi?ng vin ?H Ngo?i Th??ng, Gim ??c trung tm ETC, ThS Ngn ng? chuyn ngnh gi?ng d?y ti?ng Anh v ThS Kinh doanh qu?c t? t?i Melbourne - c.

C 12 n?m kinh nghi?m gi?ng d?y ti?ng Anh, luy?n thi ??i h?c, cc ch??ng trnh, ch?ng ch? ti?ng Anh qu?c t?.

Ph??ng php gi?ng d?y hi?u qu? v r?t d? hi?u.Th??ng xuyn nghin c?u, ?ng d?ng cc ph??ng php gi?ng d?y m?i, hi?n ??i v c?p nh?t cc ti li?u gi?ng d?y.

Ph? trch v? n?i dung ch??ng trnh gi?ng d?y v h??ng d?n gio vin tri?n khai ch??ng trnh.

Cc gio vin tham gia gi?ng d?y trong ch??ng trnh:

Trnh ?? th?c s?, ? t?ng h?c t?p ? n??c ngoi, ?ang gi?ng d?y ti?ng Anh cc tr??ng ??i h?c, cc tr??ng chuyn ng?.

C ph??ng php gi?ng d?y r?t d? hi?u, hi?u qu?. C kinh nghi?m luy?n thi t nh?t 5 n?m.

Tm huy?t v c trch nhi?m. Bi gi?ng lun si n?i v th v?.

N?I DUNG CH??NG TRNH GI?NG D?Y V TI LI?U

N?i dung gi?ng d?y:

H?c sinh ???c h? th?ng l?i ki?n th?c ng? php m?t cch bi b?n, d? nh?.

H?c sinh ???c luy?n t?p t?t c? cc d?ng bi trong ?? thi ??i h?c.

H?c sinh ???c n luy?n chuyn su cc k? n?ng ng? php, ??c hi?u, t? v?ng v vi?t.

Ch??ng trnh gi?ng d?y:

Cc bi gi?ng ???c thi?t k?, bin so?n theo t?ng c?p ?? c?a h?c sinh v ???c gi?ng d?y trn my chi?u

Ti li?u gi?ng d?y ???c bin so?n phong ph, ??y ??, bm st n?i dung cc ki?n th?c ti?ng Anh trong ?? thi ??i h?c. Cc d?ng ?? th?c hnh bm st v?i n?i dung v d?ng th?c ?? thi th?t.

CAM K?T CH?T L??NG ?O T?O!

??i v?i cc em h?c sinh ch?a t?t ti?ng Anh ( m?i h?c, ho?c ch?a h?c nhi?u ho?c ch?a ch?c), h?c trong 06 thng (02 bu?i/tu?n) s? ??t t nh?t 06 ?i?m thi ?H mn ti?ng Anh.

??i v?i cc em h?c sinh h?c ti?ng Anh trnh ?? t??ng ???ng v?i kho?ng 06 ?i?m thi ?H ti?ng Anh, ETC cam k?t cc em s? t?ng t? 1.5 ??n 2.5 ?i?m thi ?H mn ti?ng Anh trong m?i 06 thng h?c (2 bu?i/ tu?n)./.

Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website