ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12

ETC M? CC L?P LUY?N TI?NG ANH

V LUY?N THI VO CC TR??NG CHUYN NG? C?P 2, C?P 3 DO C V? TH? BCH H?I GV ??I H?C NGO?I TH??NG, GIM ??C TRUNG TM ETC TR?C TI?P GI?NG D?Y

CAM K?T CH?T L??NG ?O T?O

??i v?i cc em h?c sinh ch?a t?t ti?ng Anh ( m?i h?c, ho?c ch?a h?c nhi?u ho?c ch?a ch?c), h?c trong 06 thng (02 bu?i/tu?n) s? ??t t nh?t 05 ?i?m thi vo cc tr??ng chuyn ng?.

??i v?i cc em h?c sinh h?c ti?ng Anh trnh ?? t??ng ???ng v?i kho?ng 05 ?i?m thi vo cc tr??ng chuyn ng?, ETC cam k?t cc em s? t?ng t? 1.5 ??n 2.5 ?i?m trong m?i 06 thng h?c (2 bu?i/ tu?n).

N?u h?c sinh khng ??t m?c ti?n b? nh? cam k?t, ETC hon l?i ton b? h?c ph.

GI?I THI?U CH??NG TRNH LUY?N THI

H?c sinh ???c h? th?ng l?i ki?n th?c ng? php m?t cch bi b?n, d? nh?.

H?c sinh ???c luy?n t?p t?t c? cc d?ng bi trong ?? thi vo cc tr??ng chuyn ng?.

H?c sinh ???c h?c chuyn su k? n?ng ??c hi?u, ng? php, t? v?ng v vi?t.

H?c sinh ???c h??ng d?n chi ti?t k? n?ng ??c, pht m t? v?ng ?? t? ? ghi nh? t?, c?u trc su h?n v c?i thi?n kh? n?ng giao ti?p.

GI?I THI?U GI?NG VIN V PH??NG PHP GI?NG D?Y

Gi?ng vin tr?c ti?p gi?ng d?y : C V? Th? Bch H?i, GV ??i h?c Ngo?i Th??ng, Th?c s? ngn ng?, ThS Kinh doanh qu?ct? t?i Melbourne - c.

C 12 n?m kinh nghi?m luy?n thi cc ch??ng trnh, ch?ng ch? ti?ng Anh.

Ph??ng php gi?ng d?y hi?u qu?, v r?t d? hi?u.

Gi?ng vin c th? vi?n ti li?u gi?ng d?y phong ph, c?p nh?t bao g?m h? th?ng cc sch, gio trnh bi t?p, ?? thi gip cc em h?c sinh th?c hnh nng cao ki?n th?c ti?ng Anh, ??t?i?m thi cao trong cc k? thi v trong k? thi vo cc tr??ng chuyn ng?. Thi?t b? gi?ng d?y hi?n ??i (gi?ng d?y trn my tnh v my chi?u).

Nhi?t tnh v c trch nhi?m cao.

CC THNG TIN V? TH?I GIAN H?C, ??A ?I?M H?C V H?C PH

Th?i gian: Bu?i sng, chi?u ho?c t?i

Th?i l??ng: 50 bu?i (06 thng) ; h?c 02 bu?i/tu?n HO?C

25 bu?i (06 thng); h?c 01 bu?i/tu?n

H?c ph: 120.000 ? / 01 bu?i

Quy m l?p h?c: 20 h?c sinh/ l?p

Gio vin gi?ng d?y: C V? Th? Bch H?i gi?ng vin ?H Ngo?i Th??ng

??ng k h?c: T?i cc c? s? c?a trung tm ETC HO?C

G?i tr?c ti?p cho c H?i 0912 361 381(N?u ph? huynh g?i ?i?nkhng th?y c gio nghe my, hy nh?n tin, c gio s? g?i l?i sau.)

??a ?i?m h?c:

ETC1: S? 3, ngch 27/2, Hu?nh Thc Khng, ??ng ?a, H N?i; ?T: 04 3 773 7684 / 04 3 564 0318

ETC2: S? 33,ng 62 Nguy?n Vi?t Xun, Thanh Xun, H N?i; ?T: 04 3 568 2128 / 04 3 566 7859

ETC3: S? 388 Nguy?n V?n C?, Long Bin, H N?i; ?T: 04 3 312 0623 / 04 3 312 0624

ETC4: S? 30A, ng 477 Nguy?n Tri, Thanh Xun Nam, H N?i; ?T: 04 3 552 8572 / 04 6683 6698

Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website