ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12

(Dn tr) - Thng tin t? B? GD-?T cho bi?t, trong k? thi HS gi?i n?m 2013, ti?p t?c t? ch?c hnh th?c thi ni ??i v?i cc mn Ngo?i ng?, ? m?c ??c tho?i c?a th sinh; ??ng th?i, tri?n khai hnh th?c thi th?c hnh ??i v?i cc mn V?t l, Ha h?c, Sinh h?c.

C?ng theo B? GD-?T, k? thi ch?n h?c sinh gi?i (HSG) qu?c gia THPT n?m 2013 ???c t? ch?c vo cc ngy 11, 12 v 13/0/2013. C? th?, ngy 11/1 thi vi?t cho cc mn Ton, V?t l, Ha h?c, Sinh h?c, Ng? v?n, L?ch s?, ??a l, Ti?ng Anh, Ti?ng Nga, Ti?ng Php, Ti?ngTrung Qu?c v bu?i thi l?p trnh trnmy vi tnh cho mn Tin h?c. Ngy 12/1 thi vi?t cho cc mn Ton, V?t l, Ha h?c, Sinh h?c; bu?i thi ni cho cc mn Ti?ng Anh, Ti?ng Nga, Ti?ng Php, Ti?ng Trung Qu?c v bu?i thi l?p trnh trn my vi tnh cho mn Tin h?c. Ngy 13/01 thi th?c hnh cho cc mn V?t l, Ha h?c v Sinh h?c.

Th?i gian lm bi thi ni c?a m?i th sinh l 10 pht; trong ? 5 pht chu?n b?, 5 pht ti?p theo tr? l?i v ghi m. ??i v?i th?i gian lm bi c?a bu?i thi th?c hnh l 90 pht. N?i dung ?? thi n?m trong ch??ng THPT v ch??ng trnh chuyn su cc mn chuyn c?p THPT

?? chu?n b? cho k thi ny, B? GD-?T c?ng cho bi?t, ng??i ???c c? ?i coi thi mn Tin h?c, coi thi th?c hnh cc mn V?t l, Ha h?c, Sinh h?c v coi thi cc mn Ngo?i ng? ph?i l gio vin ?ang gi?ng d?y chnh mn ? ? c?p THPT. Ngoi ra, gio vin ???c c? ?i coi thi th?c hnh cc mn V?t l, Ha h?c v Sinh h?c ph?i bi?t s? d?ng thnh th?o thi?t b? th nghi?m th?c hnh mn h?c; cc gio vin ???c c? ?i coi thi cc mn Ngo?i ng? ph?i bi?t s? d?ng thnh th?o thi?t b? nghe ??a CD v my vi tnh.

???c bi?t, hnh th?c thi ni v?i mn Ngo?i ng? v thi th?c hnh l?n ??u tin ???c ??a vo k thi HSG qu?c gia n?m 2012. ? k thi n?m ny ? c ? c 2.074 th sinh ?o?t gi?i, trong ? c 67 gi?i Nh?t, 348 gi?i Nh, 816 gi?i Ba v 843 gi?i Khuy?n khch. V?i vi?c c nh?ng ?i?u ch?nh h?p l c?ng nh? t? ch?c s?m k thi HSG qu?c gia c?ng t?o ti?n ?? cho vi?c cc ?onOlympicc?aVi?t Nam g?t hi ???c thnh cng vang d?i. C? 31 th sinh ??i di?n cho 6 ??i tuy?n tham d? cc mn thi ??u ginh huy ch??ng trong ? c 5 huy ch??ngvng, 15 huy ch??ngb?c v 11 huy ch??ng??ng.

S.H

Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website