ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12

N? r? ti?ng Anh lin k?t t? l?p 1

- H?u h?t cc tr??ng ti?u h?c t?i H N?i hi?n nay ??u c ch??ng trnh h?c ti?ng Anh lin k?t bn c?nh ch??ng trnh c?a B? GD-?T. Th? nh?ng v? cch lm m?i tr??ng m?t khc: t? ch?n ??n v? lin k?t, ch??ng trnh, gio vin ??n thu ti?n h?c.

M?t ti?t h?c v?i gio vin ng??i b?n ng? c?a HS Tr??ng TH Kh??ng Th??ng, qu?n ??ng ?a, H N?i

Tr??ng tr??ng lm lin k?t

Theo ?? nD?y v h?c ngo?i ng? trong h? th?ng gio d?c qu?c dn giai ?o?n 2008 - 2020 c?a B? GD-?T, b?t ??u t? n?m 2010 vi?c d?y ti?ng Anh trong tr??ng h?c b?t ??u t? h?c sinh l?p 3.

Tuy nhin, kh?o st trn ??a bn H N?i cho th?y nhi?u tr??ng ? ti?n hnh d?y cho h?c sinh (HS) l?p 1, l?p 2 lm quen v?i ti?ng Anh thng qua ch??ng trnh lin k?t v?i ??i tc bn ngoi.

Hi?u ph Tr??ng TH Trung V?n, huy?n T? Lim - Giang Thanh Th?y cho bi?t, hi?n tr??ng ?ang d?y ch??ng trnh Phonics cho HS l?p 1, 2.

T?i Tr??ng TH Kh??ng Th??ng, qu?n ??ng ?a, hi?u tr??ng Nguy?n Th? Xun Lan cho bi?t tr??ng ? th?c hi?n ch??ng trnh ny ???c 5 n?m. Ch??ng trnh ti?ng Anh Phonics lin k?t do Cng ty c? ph?n gio d?c VN (VPBox) cung c?p.

Hi?u tr??ng Lan cho bi?t: Trn ??a bn qu?n ??ng ?a cc tr??ng TH nh?: Th?nh Quang, Trung T?, Ph??ng Mai, V?n Ch??ng, Ct Linh, Thi Th?nh, Tam Kh??ng ??u tri?n khai ch??ng trnh lin k?t ti?ng Anh gip HS l?p 1, l?p 2 lm quen v?i b? mn ny.

Ph? huynh Tr??ng TH Ng?c Th?y, qu?n Gia Lm b?c xc cho bi?t HS cc l?p 1, l?p 2 ph?i h?c ch??ng trnh ti?ng Anh c?a Language Link ho?c Phonics; l?p 3 ph?i h?c thm ch??ng trnh Phonics.

Ph? huynh khc c con ?ang h?c l?p 3 Tr??ng TH Hong Di?u, qu?n Ba ?nh cho bi?t con ch? ? theo h?c ch??ng trnh lin k?t v?i Language Link m?i tu?n 2 bu?i t? n?m l?p 2.

M?i n?i m?t gi

D l t? nguy?n nh?ng lnh ??o Tr??ng TH Trung V?n cho bi?t ton b? HS kh?i l?p 1, 2 ??u ??ng k tham gia. Theo ch??ng trnh n??c ngoi song gio vin ??u l ng??i c?a tr??ng ???c ??i tc ?o thm k? n?ng v ph??ng php gi?ng d?y. M?i tu?n cc em c 2 ti?t h?c. M?t thng m?i HS ph?i ?ng 50.000 ??ng h?c ph.

4 n?m tr??c vi?c gi?ng d?y hon ton do gio vin trong tr??ng ??m nh?n. Sang n?m 2012 v?i 8 ti?t/thng, HS ???c h?c 4 ti?t v?i gio vin ng??i Vi?t, 4 ti?t c gio vin ng??i b?n ng? (c) c?a cng ty ??ng l?p v?i h? tr? c?a gio vin trong tr??ng.

M?c h?c ph m?t thng c?ng v th? m nhi?u h?n, t? 50.000 ??ng ln 70.000 ??ng v hi?n t?i l 120.000 ??ng/HS/thng. Gio vin c?a tr??ng ???c tr? 60.000 ??ng/ti?t, tr??ng gi? l?i 20.000 ??ng v 40.000 ??ng ??i tc gi?.

Theo ti li?u Tr??ng TH Kh??ng Th??ng cung c?p: m?c ti?n m gio vin n??c ngoi d?y cho ch??ng trnh ny ???c nh?n l 25 USD/gi? (t??ng ???ng kho?ng 520.000 ??ng).

T?i Tr??ng TH Thi Th?nh, qu?n ??ng ?a v?i 2 ti?t/tu?n, ph? huynh ph?i ?ng 150.000 ??ng/thng cho con theo h?c ch??ng trnh lin k?t ti?ng Anh.

Trong khi ?, ph? huynh c con h?c l?p 3 Tr??ng TH Hong Di?u ph?n nh ??u n?m tr??ng ? thu 6 tri?u ??ng/HS/n?m (t?c h?n 600.000 ??ng/HS/thng). Con s? ny t?i Tr??ng TH Nguy?n Tri l 500.000 ??ng.

Nh tr??ng l?i ?

Hi?u tr??ng Nguy?n Th? Xun Lan cho bi?t: H?c tr r?t h?ng th khi theo h?c ch??ng trnh lin k?t. Gio vin ???c ch? ??ng v tho?i mi v?i ph?n m?m cng l??ng bi gi?ng so?n s?n phong ph, hnh ?nh sinh ??ng, m thanh t?t.

??c bi?t khi h?c v?i ng??i n??c ngoi HS s? rn ???c cch pht m chu?n v phong cch t? tin khi giao ti?p b?ng ti?ng Anh. ?i?u ny r?t c l?i khi hi?n nay ch??ng trnh h?c c?a B? GD-?T cn n?ng v? ng? php.

M?t th?c t? ???c b Lan chia s?: V?i 12 l?p v ch? 1 bin ch? d?y ti?ng Anh (t? l?p 3 ??n l?p 5) tr??ng bu?c ph?i thu thm ng??i d?y ?? ?p ?ng ?? th?i gian v ti?n ?? ch??ng trnh. Thu ai tr??ng ph?i b? ti?n ra tr?.
Th? tnh v?i 30.000 ??ng/ti?t d?y, m?i thng h? ch? nh?n h?n 1 tri?u ??ng li?u ai c ?? kin nh?n lm vi?c cho tr??ng? Tham gia ch??ng trnh lin k?t ti?ng Anh, gio vin c thm thu nh?p, m?i thng c th? ???c tr? 3-4 tri?u ??ng.

Hi?u tr??ng Lan b? sung: Ngay c? gio vin c?ng h?c ???c tc phong v thi ?? lm vi?c tch c?c, trch nhi?m c?a gio vin ng??i b?n ng?.

Tuy nhin, nhi?u ph? huynh l?i ph?n nh h? bu?c ph?i cho con theo h?c cc ch??ng trnh ny d khng mu?n. Lo l?ng l?n nh?t c?a h? l ch?t l??ng gio vin khng ??m b?o.

Ph? huynh b?c xc

Anh Ph??ng c con h?c l?p 3 Tr??ng TH Ng?c Th?y b?c xc:V chu ???c h?c thm ? trung tm bn ngoi nn khi c gio ng??i Vi?t pht m sai chu nh?n ra ngay. Ti c ph?n nh v l?p ???c thay gio vin khc. Nh?ng v?i cc chu khng c ?i?u ki?n, vi?c nghe v pht m sai ngay t? nh? th?t nguy hi?m.

L?p v?i g?n 60 chu v ti?t h?c ng?n ng?i, gio vin khng th? ?? th?i gian quan tm t?ng tr. Trong khi ?? c hi?u qu? m?i l?p ch? nn d??i 25 chu v? ph? huynh nu quan ?i?m.

Chung n?i b?c xc, ph? huynh c con ?ang h?c Tr??ng TH Hong Di?u ng?m ngi cho bi?t: B? ra 6 tri?u ??ng ?ng m?i n?m cho con ? tr??ng, ti v?n ph?i cho chu h?c ? trung tm ti?ng Anh bn ngoi ?? c?ng c? ki?n th?c.

N?m l?p 1, th?y con h?c ch??ng trnh ny khng ti?n b?, v? ph? huynh ny cng m?t s? cha m? ??t v?n ?? khng cho chu theo h?c n?a th tr??ng bng gi ni r?ng n?u khng h?c l?p ny n?a th t? nhin chuy?n l?p. M sang l?p khc ch?t l??ng gio vin e khng ??m b?o. Thi ?? ny khi?n ph? huynh lo l?ng v ?nh cho con h?c ti?p.

Anh Ph??ng chia s? n?i ni?m: ?ng ra ti?t h?c ny theo ch??ng trnh chnh kha cc chu s? ???c ch?i. Gi? t? nguy?n ki?u b?t bu?c nn con ph?i ng?i trong l?p. Ch?t l??ng gio vin l?i khng ??m b?o.

Ph? huynh no khng mu?n tham gia hoang mang v?i nhi?u cu h?i: Con s? ch?i v?i ai? Ch?i ? ?u? Tr??ng c b? tr gio vin h??ng d?n cc con ch?i? Con c b? phn bi?t ??i x?? Ngh? ?i, tnh l?i ?nh t?c l??i ?? con ? trong l?p h?c v?i cc b?n.

  • V?n Chung
Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website