ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12

?? tu?i 5 - 6 tu?i l th?i ?i?m ph h?p nh?t cho cc em lm quen v h?c ti?ng Anh. GS.TS. Joan Kang Shin v GS.TS. Jodi Crandall, ???c gi?i thi?u l 2 chuyn gia d?y ti?ng Anh cho tr? em,??n t? tr??ng ?H Maryland, thnh ph? Baltimore, ti?u bang Maryland (Hoa K?)? t? v?n nh? v?y t?i bu?i g?p g? v?i bo ch ngy 5/3 t?i phng V?n ha thng tin (T?ng lnh s? qun Hoa K ? TP.HCM).

PV: Th?a gio s?, trn th? gi?i, cc em ? ?? tu?i no c th? b?t ??u h?c ti?ng Anh?

GS.TS. Joan Kang Shin: C m?t ?i?u ?ng ng?c nhin khi ti ?i qua nhi?u n??c l cc n??c c xu h??ng gi?m d?n ?? tu?i tr? em b?t ??u h?c ti?ng Anh.

T?i chu , thng th??ng h?c sinh l?p 3 cc em b?t ??u h?c ti?ng Anh nh? ? Nh?t B?n v Hn Qu?c.

Ring ? Campuchia, h?c sinh l?p 6 m?i b?t ??u h?c ti?ng Anh.

? Thi Lan, h?c sinh l?p 1 ? b?t ??u h?c ti?ng Anh t?ng qut v l?p 3 h?c chuyn su h?n. N?m t?i, n??c Lo s? h? ?? tu?i b?t ??u h?c ti?ng Anh xu?ng v tr? l?p 1 ? ???c h?c.

PV: V?y th ? Vi?t Nam, theo gio s?, ? ?? tu?i no cc em c th? h?c ti?ng Anh?

GS.TS. Jodi Crandall: Ti khng th? ni ???c ?? tu?i th?p nh?t ? Vi?t Nam ?? c th? h?c ti?ng Anh l tu?i no.

Ti ch? c th? ni chung l v?i ?i?u ki?n no ? th cc em ? ?? tu?i no nn ???c h?c v?i ph??ng php ? ?? tu?i ?.

V d? h?c sinh nh? tu?i l?p 1, l?p 2 th nn d?y cc em cch pht m, cc em s? h?c t?t h?n. Nh?ng l?n h?n t n?a th d?y ng? php cc em s? ti?p thu nhanh h?n v cc em ? c ??u c suy lu?n. V ti c th? ni r?ng ty theo ?i?u ki?n c?a t?ng n??c m quy?t ??nh th?i ?i?m d?y ti?ng Anh ? tu?i no.

PV: V?y khi cc em ch?a ???c 6 tu?i, ph? huynh c nn cho cc em h?c v lm quen v?i ti?ng Anh hay khng?

GS.TS. Joan Kang Shin t?ng tham gia nhi?u ch??ng trnh, kha h?c gip gio vin d?y ti?ng Anh cho tr? em t?t h?n.

GS.TS. Joan Kang Shin.

GS.TS. Joan Kang Shin: T? 5 - 6 tu?i l th?i ?i?m ph h?p nh?t cho cc em lm quen v h?c ti?ng Anh.

PV: V?y ? l?a tu?i ?, nn d?y cho cc em nh? th? no l t?t nh?t?

GS.TS. Joan Kang Shin: S? d?ng bi ht hay nh?ng cu chuy?n ??n gi?n r?t thch h?p ??i v?i cc em ?? tu?i ny. Trong bi ht ? c nh?ng t? ???c l?p ?i l?p l?i v d? dng th?m vo cc em. Nh?ng bi ht v?i t? ng? h?t s?c g?n g?i, ??n gi?n nh? bi ht v? b? ph?n c? th?, ng??i d?y v?a ht v?a ma ?? m t? t?ng b? ph?n tay, chn, m?t. m?i, mi?ng... cc em s? r?t d? nh? t? m?i.

Nh?ng em c tnh n?ng ??ng s? thch nh?ng ho?t ??ng nh? th? ny.

PV: Khi d?y ti?ng Anh cho tr? em nh? tu?i (t? 6 - 10 tu?i), gio vin th??ng g?p nh?ng kh kh?n g so v?i tr? l?n h?n?

GS.TS. Joan Kang Shin: ??c tnh c?a tr? em ?? tu?i ny r?t hi?u ??ng nn d?y cho chng th kh kh?n h?n, v n cn l th? thch l?n cho cc th?y c gio so v?i d?y tr? l?n tu?i h?n. Tu?n qua chng ti cng v?i cc th?y c gio ? Vi?t Nam tm cch d?y cho tr? em th?y h?ng th khi h?c ti?ng Anh v gip cc em ti?p thu ???c m?t cch hi?u qu? b?ng cch tham gia vo cc ho?t ??ng c?a l?p h?c.

GS.TS. Jodi Crandall: Tr? em c ??c tnh l s? ch h?c v?i th?i gian ng?n, n?u mnh khng ch?u thay ??i ph??ng php v ??a ra ???c nh?ng ho?t ??ng sinh ??ng khc nhau trong th?i gian di s? khi?n cc em chn v m?t t?p trung. Khi c m?t lc no ? l?p h?c yn ?ng th gio vin ph?i t?o ra ho?t ??ng g ? lm sinh ??ng tr? l?i th cc em s? ch v nh? bi lu h?n.

PV: ?? c hi?u qu? t?t trong khi gi?ng d?y, gio vin c th? dng nh?ng ph??ng php c? th? g?

GS.TS. Joan Kang Shin:C th? s? d?ng cc bi ht hay bi ht t?p th?. Nh?ng bi ht gip chng ta ki?m sot l?p h?c hi?u qu? h?n. Trong m?i bi ht, chng ti c?ng ? mang ??n nh?ng m?o nh? gip h?c sinh h?ng say cho gio vin trong nh?ng ngy qua.

K? chuy?n c?ng l m?t ph??ng php t?t. Qua cc cu chuy?n, cc em ???c h?c t? v?ng, ng? php v cn gip cc em c thm ki?n th?c trn th? gi?i.

GS
GS.TS. Jodi Crandall

GS.TS. Jodi Crandall: Trong nh?ng cu chuy?n chng ti k?, c cu chuy?n v? con su b??m: n ?i tm th?c ?n, t?o thnh kn, r?i ha thnh con su b??m.

Trong khi k? chuy?n, b?n tr? c th? hnh dung, t??ng t??ng ???c ho?t ??ng v giai ?o?n pht tri?n c?a con su. Cch k? chuy?n qua ?i?u b? c? th? gip cc em t??ng t??ng t?t h?n v th?y th v? h?n. Bn c?nh ?, cc em cn c ???c khi ni?m khoa h?c v? loi v?t...

M?t trong nh?ng ho?t ??ng n?a l lm sao ch? cho h?c sinh sng tc v vi?t m?t bi th? ??n gi?n. Cho cc em s? d?ng nh?ng ngn t? gi?n d?, t? c m ng?n. V?i n?i dung bi th?, gio vin c th? cho cc em m t? cy c?i, con v?t hay phong c?nh g?n g?i n?i cc em s?ng, ... Qua ?, v?n t? c?a cc em s? ???c nng ln.

PV: Trong qu trnh gi?ng d?y ti?ng Anh, nh?ng thi?t b? h? tr? g c th? s? d?ng ?? t?o s? hi?u qu??

GS.TS. Joan Kang Shin: Gio c? tr?c quan r?t quan tr?ng cho l?p ti?ng Anh c?a tr?. Hnh ?nh minh h?a cho tr? em nhi?u ch?ng no hay ch?ng ?y. Ngay c? b? ?i?u tay, chn trn c? th? c?ng c gi tr? nh? gio c? tr?c quan.

PV: ? Vi?t Nam, s? s? h?c sinh trong l?p kh ?ng. V?y tnh tr?ng ? c ?nh h??ng ??n hi?u qu? gi?ng d?y ti?ng Anh hay khng?

GS.TS. Jodi Crandall: D?y l?p cs? s? h?c sinh cao, gio vin s? c nh?ng kh kh?n nh?t ??nh. Tuy nhin, gio vin c th? tm cch cho h?c sinh chia nh? thnh t?ng nhm. Cc nhm lc ny c?ng ???c coi nh? l?p nh?. Gio vin c th? quan st theo t?ng nhm ?? h??ng d?n. Ngoi ra, chng ta c th? dng nh?ng bi ht t?p th? th l?p ?ng c?ng khng sao. Ho?c dng nh?ng ho?t ??ng dnh ring cho nh?ng nhm ?ng h?c sinh.

Xin cm ?n cc gio s?!

ng John A. Scacco, Tr??ng phng H? tr? ti?ng Anh c?a ??i s? qun Hoa k khu v?c ?ng Nam (t?i Bangkok):

T?i TP.HCM hi?n nay, ch??ng trnh ti?ng Anh t?ng c??ng ???c b?t ??u t? l?p 1. Ngy x?a l l?p 6. ?y l s? thay ??i r?t l?n m cch ?y 20 n?m ch?a c ???c. Ph??ng php gi?ng d?y cho cc em thi?u nhi ? b?c ti?u h?c l?i khc v?i h?c sinh c?p 2, c?p 3 tr? ln. Nh?ng ? Vi?t Nam, hi?n v?n ch?a c truy?n th?ng d?y ti?ng Anh cho cc em ? b?c ti?u h?c. Chng ti hi?u r?ng ?y l c? h?i t?t ?? m?i cc chuyn gia d?y ti?ng Anh cho tr? em ??n ?y ?? h? tr? k? n?ng d?y ti?ng Anh b?c ti?u h?c cho gio vin Vi?t Nam.

GS.TS. Joan Kang Shin hi?n l ti?n s? Ngn ng?, ?ng d?ng v V?n ha; th?c s? Pht tri?n h? th?ng gi?ng d?y, Gio d?c song ng? c?a ?H Maryland v b t?t nghi?p c? nhn Kinh t? c?a ?H Cornell.

B t?ng tham gia nhi?u ch??ng trnh, kha h?c gip gio vin d?y ti?ng Anh cho tr? em t?t h?n, nhi?u nh?t l cc ch??ng trnh t? xa qua m?ng.

GS.TS. Jodi Crandal l Ti?n s? Ngn ng? x h?i; Th?c s? khoa h?c ?ng d?ng Ngn ng? c?a ?H Georgetown; Th?c s? V?n h?c M? c?a ?H Maryland, C? Park; C? nhn V?n ch??ng ti?ng Anh v Ty Ban Nha c?a ?H Ohio.

B l Gim ??c Ch??ng trnh Th?c s? khoa h?c Ngn ng?, ?ng d?ng v V?n ha t?i ?H Maryland v l gio s? tham gia gi?ng d?y ch??ng trnh th?c s? TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages).
GS.TS. Jodi Crandal l tc gi? c?a m?t s? cu?n sch v bi vi?t lin quan ??n gi?ng d?y ngn ng? v gio d?c ngn ng? cho gio vin. B l m?t di?n gi? th??ng xuyn ???c m?i t?i cc h?i ngh? qu?c gia v qu?c t? v l m?t chuyn gia ngn ng? ti?ng Anh cho ??i s? qun M? ? Argentina, Thi Lan, Myanmar, Mexico, Peru, Nam Phi...

T? ngy 1 - 5/3, c? 2 ? ch? tr h?i th?o "t?p hu?n ph??ng php d?y ti?ng Anh cho tr? em dnh cho gio vin ti?u h?c ? Vi?t Nam".

Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website