ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12

B? GD-?T v?a cng b? d? th?o Ch??ng trnh ti?ng Anh ti?u h?c. Theo ?, h?c sinh ph?i h?c Ngo?i ng? b?t ??u t? l?p 3 cho ??n ??n h?t l?p 12 v?i th?i l??ng 1.155 ti?t, trong ? b??c ??u l Ch??ng trnh ti?ng Anh ti?u h?c.

M?c tiu c?a ch??ng trnh ti?ng Anh ti?u h?c l gip h?c sinh (HS)hnh thnh v pht tri?n n?ng l?c giao ti?p b?ng ti?ng Anh thng qua 4 k? n?ng nghe, ni, ??c, vi?t, trong ? ch? y?u l nghe, ni. Sau khi h?c xong ch??ng trnh ti?ng Anh ti?u h?c, HS c th? ??t trnh ?? ti?ng Anh t??ng ???ng c?p ?? A1 c?a khung tham chi?u chung chu u v? ngn ng?. T?ng s? ti?t c?a 3 n?m h?c l 420 ti?t (4 ti?t/tu?n).

C? th?, c th? hi?u v s? d?ng cc ki?u di?n ??t quen thu?c hng ngy v nh?ng c?m t? ??n gi?n nh?m th?a mn nhu c?u giao ti?p c? th?; c th? t? gi?i thi?u b?n thn ho?c ng??i khc, c th? h?i v tr? l?i cc cu h?i v? thng tin c nhn nh? ng??i ? s?ng ? ?u, nh?ng ng??i m ng??i ? bi?t v nh?ng th? ng??i ? c; c th? giao ti?p m?t cch ??n gi?n v?i ?i?u ki?n ng??i khc ni ch?m, r rng v s?n sng tr? gip...

K?t qu? h?c t?p c?a HS ???c th?c hi?n qua hai ph??ng th?c ki?m tra: th??ng xuyn v ??nh k, d?a trn b?ng ch?ng v? n?ng l?c giao ti?p HS ??t ???c trong qu trnh h?c t?p. Vi?c ?nh gi cn d?a trn c? s? quan st v nh?n xt c?a c?a gio vin trong su?t c? n?m h?c.

Cc hnh th?c ki?m tra ?a d?ng, bao g?m ki?m tra ni v ki?m tra vi?t. ?nh gi k?t qu? h?c t?p c?a HS ph?i ???c th?c hi?n thng qua c? 4 k? n?ng ngn ng?: nghe, ni, ??c, vi?t.

?? n D?y v h?c ngo?i ng? trong h? th?ng gio d?c qu?c dn giai ?o?n 2008- 2020 ? ???c Th? t??ng Chnh ph? ph duy?t thng 9 n?m 2008.

?? tri?n khai ?? n, B? GD-?T ? quy?t ??nh tri?n khai cc n?i dung c?a ?? n ny ??i v?i ti?ng Anh ??u tin, sau ? s? ti?p t?c tri?n khai ??i v?i cc ngo?i ng? khc.

B? GD-?T ? giao cho Vi?n Khoa h?c Gio d?c Vi?t Nam ch?u trch nhi?m xy d?ng Ch??ng trnh Ti?ng Anh cho gio d?c ph? thng, trong ? b??c ??u l Ch??ng trnh Ti?ng Anh Ti?u h?c.

D? th?o Ch??ng trnh Ti?ng Anh Ti?u h?c do m?t nhm cc chuyn gia v? Ti?ng Anh c?a Vi?n Khoa h?c Gio d?c Vi?t Nam ti?n hnh bin so?n. Vi?c bin so?n ny ???c s? t? v?n c?a m?t s? chuyn gia Anh qu?c.

D? th?o ? ???c hon thi?n nhi?u l?n d?a theo s? ?ng gp ki?n r?ng ri c?a cc nh qu?n l, nh chuyn mn, cc nh gio v? Ti?ng Anh t?i hai H?i th?o qu?c gia ???c ti?n hnh t?i H N?i v TPHCM. ?? ti?p t?c hon thi?n d? th?o Ch??ng trnh Ti?ng Anh Ti?u h?c ny, B? GD-?T ti?p t?c xin ki?n c?a cc nh qu?n l, nh chuyn mn, nh gio xem xt v ?ng gp ki?n v?i ch??ng trnh.

Ti?ng anh l?p 3, ti?ng Anh l?p 6

Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website