ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12

Ngoi vi?c n?m v?ng cc s? d?ng cc danh, ??ng, tnh, tr?ng t?... h?c sinh c?n ??c hi?u n?i dung chnh v?n b?n c ?? di kho?ng 150 - 300 t? v? cc ch? ?i?m ? h?c trong ch??ng trnh, ch? y?u l l?p 12.
I - N?I DUNG N T?P CH??NG TRNH 7 N?M
1. Ki?n th?c ngn ng?:
- ??ng t? (verbs):
+ Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, Present Perfect Progressive, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Progressive, Future Simple, Future Progressive, Future Perfect, Future Perfect Progressive.
+ D?ng b? ??ng (Passive Voice) c?a ??ng t? v?i cc th?i nu trn.
+ ??nh d?ng c?a ??ng t? khi ?i sau m?t s? ??ng t? ho?c c?m t? khc nh?: hate, like, enjoy, start, begin, stop, do you mind..., I dont mind..., be fed up with, be afraid of, be fond of, have, let, help, see, keep, watch...
+ n t?p v n?m v?ng s? ha h?p gi?a ch? ng? v v? ng? (subject-verb concord).
+ N?m v?ng cch s? d?ng m?t s? ??ng t? c hai ho?c ba t? ? h?c trong ch??ng trnh.
- Modal verbs:
+ N?m ???c d?ng v cch dng c?a cc Modal verbs: can, may, must, should,... cho hi?n t?i v qu kh?.
- Danh t? (Nouns):
+ Danh t? s? t, s? nhi?u.
+ Danh t? ??m ???c v khng ??m ???c.
+ Ng? c?nh cho danh t?.
+ M?t s? cch hnh thnh danh t? b?ng cch thm cc ti?p t?: -tion, - ment, -er, the + tnh t?...
- Tnh t? (Adjectives):
+ Nh?n bi?t ???c tnh t?, cch dng, v? tr c?a tnh t? trong cu.
+ So snh tnh t? v cc tr??ng h?p ??c bi?t.
+ Cch hnh thnh tnh t? b?ng cc ti?p t?.
- Tr?ng t? (Adverbs):
+ Nh?n bi?t ???c tr?ng t?, cch dng, v? tr c?a tr?ng t? trong cu.
+ So snh tr?ng t? v cc tr??ng h?p ??c bi?t.
- ??i t? (Pronouns):
+Cch dng c?a cc ??i t? quan h? (Relative pronouns): which, who, that,...
- Qun t? (Articles):
+ Cch s? d?ng cc qun t?: a, an, the v .
- Gi?i t? (Prepositions):
+ Cch s? d?ng cc gi?i t?: Gi?i t? ch? th?i gian, ch? v? tr, ph??ng h??ng, m?c ?ch,...
- Ng? m:
+ S? khc bi?t gi?a cc nguyn m v (ho?c) ph? m g?n k?.
+ Tr?ng m trong t? ?a m ti?t.
- Cu v m?nh ??:
+ Cc lo?i cu ??n c? b?n v?i cc d?ng t??ng thu?t, ph? ??nh v nghi v?n, tr?t t? t? trong cc lo?i cu.
+ Cch s? d?ng cc cu ph?c, cu ghp v?i cc lin t?, ??i t? quan h? ? h?c.
+ Cch s? d?ng cc cu ?i?u ki?n lo?i I, II v III.
+ Cu h?i tr?c ti?p v gin ti?p.
+ N?m ???c m?t s? d?ng cu gi? ??nh.
2. K? n?ng:
a) ??c hi?u:
??c hi?u n?i dung chnh v n?i dung chi ti?t cc v?n b?n c ?? di kho?ng 300 t? v? cc ch? ?i?m ? h?c trong ch??ng trnh, ch? y?u l ch??ng trnh l?p 12.
b) Vi?t:
+ Vi?t chuy?n ??i cu s? d?ng cc c?u trc cu ? h?c.
+ Vi?t n?i cu, ghp cu.
+ D?ng cu t? ng? li?u cho s?n.
+ Hon thnh cu.
+ Xc ??nh l?i sai trong cu lin quan ??n k? n?ng vi?t.
II - N?I DUNG N T?P CH??NG TRNH 3 N?M
1. Ki?n th?c ngn ng?:
- ??ng t? (verbs):
+ Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Simple Past, Past Continuous, Simple Future.
+ D?ng b? ??ng (Passive Voice) c?a ??ng t? v?i cc th?i nu trn.
+ Dng d?ng V-ing c?a ??ng t? khi ?i sau m?t s? ??ng t?.
+ Cch t?o ??ng t?.
- Modal verbs:
+ N?m ???c d?ng v cch dng c?a cc Modal verbs: can, may, must, should,...
- Danh t? (Nouns):
+ Danh t? s? t, s? nhi?u.
+ Danh t? ??m ???c v khng ??m ???c.
+ Nh?n bi?t ???c m?t s? cch hnh thnh danh t? b?ng cch thm cc ti?p t? nh?: -tion, -ment, -er,
- Tnh t? (Adjectives):
+ Nh?n bi?t ???c tnh t?, v? tr c?a tnh t? trong cu.
+ So snh tnh t?.
+ Cch hnh thnh tnh t?.
- Tr?ng t? (Adverbs):
+ Nh?n bi?t ???c tr?ng t?, v? tr c?a tr?ng t? trong cu.
+ So snh tr?ng t?.
+ Cc tr??ng h?p b?t quy t?c c?a tr?ng t?.
- ??i t? (Pronouns):
+ N?m ???c d?ng v cch dng c?a cc ??i t?.
+ Cch dng c?a cc ??i t? quan h? (Relative pronouns): which, who, that,...
- Qun t? (Articles):
+ Nh?n bi?t ???c d?ng cc qun t?: a, an, the.
- Gi?i t? (Prepositions):
+ Nh?n bi?t ???c m?t s? gi?i t?: Gi?i t? ch? th?i gian, ch? v? tr, ph??ng h??ng, m?c ?ch,...
- Ng? m:
+ S? khc bi?t gi?a cc nguyn m v (ho?c) ph? m g?n k?.
+ Tr?ng m trong t? ?a m ti?t.
- Cu v m?nh ??
+ Cc lo?i cu ??n c? b?n v?i cc d?ng t??ng thu?t, ph? ??nh v nghi v?n, ??c bi?t l tr?t t? t? trong cc lo?i cu.
+ Cch s? d?ng cc cu ph?c v?i cc lin t?, ??i t? quan h? (xc ??nh) ? h?c.
+ N?m v?ng cch s? d?ng cc cu ?i?u ki?n lo?i I v II.
2. K? n?ng:
a) ??c hi?u:
??c hi?u n?i dung chnh v n?i dung chi ti?t cc v?n b?n c ?? di kho?ng 150 t? v? cc ch? ?i?m ? h?c trong ch??ng trnh, ch? y?u l ch??ng trnh Ti?ng Anh l?p 12.
b) Vi?t:
+ Vi?t chuy?n ??i cu s? d?ng cc c?u trc cu ? h?c.
+ Vi?t n?i cu, ghp cu.
+ D?ng cu t? ng? li?u cho s?n.
+ Hon thnh cu.
+ Xc ??nh l?i sai trong cu lin quan ??n k? n?ng vi?t.
Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website