ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12

gia ?nh mnh tr??c ?m ?ng, bi?t mnh ?ang h?c l?p no, thch ci g v ??a ch? nh mnh ? ?u ? l m?t trong nh?ng cch ?? tr? em kh?ng ??nh b?n thn. V m?t n?i dung quan tr?ng khc l cc em ph?i bi?t b?o v? mnh, khi ra ???ng, khi g?p ng??i l?... L?p h?c gio d?c k? n?ng s?ng ? H N?i ? cho cc em nh?n th?c ??n gi?n v? khi ni?m ?.

V?i nhi?u b?c ph? huynh, k? ngh? h c?a tr? em l qung th?i gian ?? h? cho con ci ?i h?c thm ?? nng cao ki?n th?c hay ?? b?t k?p v?i cc ch??ng trnh c?a sch gio khoa. Cng v?i vi?c trang b? cho cc em nh?ng ki?n th?c theo sch gio khoa, nhi?u cha m? ??a con em mnh ??n nh?ng l?p h?c rn luy?n thn th? hay nng cao nh?ng k? n?ng c? b?n trong cu?c s?ng.

? H N?i, m hnh l?p h?c gio d?c k? n?ng s?ng ? gip cc em ???c vui ch?i, ???c rn luy?n nh?ng k? n?ng c?n thi?t, bi?t cch phng trnh nguy c? b? xm h?i, b? l?m d?ng. Em Nguy?n Hong Quang Anh, 9 tu?i, tm s?: "L?p h?c cho chu s? t? tin khi ??ng tr??c ?m ?ng v bi?t cch ?ng x? v?i t?t c? m?i ng??i".

V? m?t l thuy?t v th?c hnh, cc chuyn gia cho r?ng vi?c gio d?c k? n?ng s?ng cho tr? em bao g?m nh?ng n?i dung h?t s?c ??n gi?n, g?n g?i v?i tr? em. Trong khi ?, nhi?u ng??i l?i ngh? ? l nh?ng v?n ?? ph?c t?p. Chnh v quan ?i?m ? m lu nay vi?c t? ch?c cc l?p d?y k? n?ng s?ng cho tr? em ch?a ???c ph? bi?n. M?c d ph?n l?n nh?ng ng??i lm cng tc ch?m sc, gio d?c tr? em v c?ng ??ng nh?n th?c ???c r?ng: M?t trong nh?ng nguyn nhn khi?n tr? em b? tai n?n th??ng tch, b? xm h?i, b? l?m d?ng l do thi?u k? n?ng s?ng.

TS Tr?n B?i Lan, Chuyn gia t? v?n ?o t?o, Trung tm ABS Training cho bi?t: "Chng ti m? l?p h?c ny v x h?i c nhi?u tr? em b? xm h?i, b? l?m d?ng m chnh cc em khng bi?t ???c. Chng ti ch? cho cc em cc cch giao ti?p v?i ng??i l?, ch? cch cho cc em bi?t b?o v? mnh".

Ti?n s? Tr?n B?i Lan c?ng cho bi?t, ? nhi?u n??c trn th? gi?i, t? nhi?u n?m qua mn h?c gio d?c k? n?ng s?ng ???c ??a vo ch??ng trnh h?c ? b?c ti?u h?c. ? Vi?t Nam, cc l?p h?c ny by gi? m?i ???c tri?n khai nn gio trnh gi?ng d?y ph?i ch?t l?c t? gio trnh c?a cc n??c khc, t? ? c nh?ng ?i?u ch?nh ph h?p v?i ?i?u ki?n s?ng c?a tr? em Vi?t Nam.

Ch? Nguy?n Th? Cc, Chuyn gia t? v?n ?o t?o L?p h?c k? n?ng s?ng, H N?i ni: "Gio trnh m chng ti thu th?p ???c l s? ch?t l?c t? cc ti li?u c?a n??c ngoi. Chng ti ph?i m?t cng s?c ?? tm ph??ng php ph h?p v?i thu?n phong m? t?c c?a Vi?t Nam".

N?u l?c ???ng s? tm ??n ai ?? h?i? N?u c ng??i l? ??ng ch?m vo ng??i, em s? ph?i lm g? N?u b? ai b?t n?t em s? ku c?u nh? th? no? Nh?ng bi h?c ??n gi?n nh? th? s? cho cc em nh?ng k? n?ng ?? ?ng ph trong nh?ng hon c?nh nguy c?p. Hay ch? ??n gi?n l nh?ng bi h?c v? cch con ci tr chuy?n v?i cha m?. L?p h?c gio d?c k? n?ng s?ng khng ch? trang b? cho cc em nh?ng k? n?ng ?? phng trnh tai n?n m cn gip cc em tm ???c s? ??i x? bnh ??ng trong gia ?nh v ? c?ng ??ng.

H?i S?
Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website