ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12

B?n cng h?c, cng ch?i v?i b ?? t?o d?ng tnh yu th??ng v c?ng c? v?n Ti?ng Anh cho b. Hy m? ??u th?t th v?. B?n hy cho b xem truy?n tranh ho?c xem phim ho?t hnh khng c ph? ?? b?ng Ti?ng Vi?t. C th? b s? hi?u ho?c khng. B?n hy ni chuy?n v?i b v? cc nhn v?t trong truy?n. Ch xem b thch nhn v?t no nh?t. H?i xem nhn v?t ? ni g. Lc no b khng th? tr? l?i ???c, b?n g?i cho b mu?n hi?u nhn v?t ? ni g, b c?n h?c Ti?ng Anh. V t m v h?ng th b s? t? nguy?n h?c cng b?n. B?n c th? ngh? ra nhi?u cch li ko b khc.

D?a vo h?ng th c?a b

D p d?ng ph??ng php d?y no b?n c?ng nn quan tm t?i ??c ?i?m tm l c?a b. Tm h?n b gi?ng nh? m?t t? gi?y tr?ng, ??n gi?n v ng? ngh?nh. Hy t?o cho b ni?m say m h?c b?ng cch tc ??ng ??n s? thch c?a b.

B r?t thch xem phim ho?t hnh. Hy ?? b c kho?ng 15-20 pht ?? xem nh?ng ch??ng trnh c?a hng Cartoon, Walt Disney (h?n ch? th?i gian v xem TV nhi?u s? khng t?t cho b). B?n nn xem cng b v h?i b. B s? ni theo hi?u v b?n hy gip b pht m t? ?.

B thch ??c truy?n tranh. Hy mua cho b nh?ng quy?n truy?n b?ng Ti?ng Anh ??n gi?n c in hnh con th, ?? v?t trong nh Gip b pht m. Cch hay nh?t l hy cng b tm nh?ng t? m?i t??ng ?ng v?i cc ?? v?t trong nh. Sau ? ghi t? m?i vo m?nh gi?y nh? dn ln ?? b h?c thu?c.

B thch nghe nh?c. Th?t tuy?t v?i khi th?y b l?c l? theo ?i?u nh?c. B?n hy cho b nghe nh?ng bi ht b?ng Ti?ng Anh, b c?m th?y ph?n ch?n h?n, ti?p thu nhanh h?n nh?ng g b?n d?y.

B thch shopping. Hy ??a b d?o quanh ph? ph??ng. Trn ???ng ph?, c r?t nhi?u b?ng hi?u Ti?ng Anh. Hy gip b nh? b?ng cch h?i nhi?u l?n.

V?a h?c v?a ch?i

Hy cng b t? ch?c m?t cu?c h?i tho?i. B?n c th? tr? thnh nhn v?t siu nhn, bp b cng b gi?i quy?t tnh hu?ng no ? trong cu?c s?ng m b?n ngh? ra. B?n nn tham kh?o trong cc ph?n m?m d?y h?c.

Ho?c cng b ch?i tr ?u?i ch?, b?t hnh. B?n l?y nh?ng b?c tranh con v?t hay nh?ng loi hoa t??ng ?ng v?i nh?ng t? b ? h?c, thng bo lu?t ch?i v?i b. Khi b?n pht m m?t t? Ti?ng Anh, ai ch?n v ch? vo b?c tranh nhanh nh?t ng??i ? s? th?ng. B?n nn khuy?n khch b, ?? cho b th?ng nhi?u l?n. B s? r?t thch th v mu?n ch?i ti?p.

C?n ??n s? h? tr?

B?n c?n ???c s? h? tr? t? cc ??a d?y Ti?ng Anh cho tr? em. C nh?ng t? b hay h?i m b?n khng bi?t. B?n hy dng k? hon binh. ??ng bao gi? ni b?n khng bi?t. B s? th?t v?ng v trong m?t b, b?n l ng??i bi?t tu?t.

B?n c?ng nn tham kh?o xem ? tr??ng b h?c nh? th? no. C th? trao ??i v?i th?y c ?? h?c t?p kinh nghi?m. M?t ho?t ??ng r?t b? ch cho b?n l b?n hy cho b ti?p xc v?i ng??i n??c ngoi. Nh?ng ng??i n??c ngoi r?t thn thi?n v ch?c ch?n khng ai t? ch?i ni chuy?n v?i thin th?n ?ng yu c?a b?n.

Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website