ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12

Khng c?n ph?i ni ti?ng Anh l?u lot, b?n v?n c th? cho con m?t n?n t?ng ngo?i ng? v?ng ch?c nh? ?ng d?ng nh?ng k? thu?t trong vi?c d?y ti?ng m? ??. K?t qu? kh?o st t?i Anh cho th?y khi cha m? gip tr? h?c ngoi gi? trn l?p, k?t qu? h?c t?p c?a tr? ???c c?i thi?n r r?t.
Nhi?u th?y c v cha m? cng ph?i h?p trong vi?c d?y d? th c? h?i ?? tr? thnh trn con ???ng h?c v?n l r?t cao.

B? m? ni ti?ng Anh ?? gip con tr? h?c ti?ng Anh Trong su?t hai n?m ??u ??i, tr? h?c ngn ng?, h?c ni qua m ?i?u v cch ni ??c bi?t m ng??i m? s? d?ng. D ch? bi?t m?t cht ti?ng Anh c? b?n, b? m? c?ng c th? gip con h?c ngo?i ng?. B quy?t l s? d?ng l?i hay ?i?u ch?nh nh?ng k? thu?t c?a ngn ng? ??n gi?n m chng ta v?n dng ?? d?y ti?ng m? ?? cho tr?.
B?n lo l?ng v? pht m ti?ng Anh c?a mnh? Th?c ra ?i?u ny khng ?ng ng?i. Tr? c kh? n?ng ?ng kinh ng?c trong vi?c thay ??i ng? ?i?u cho ph h?p v?i ti?ng Anh m cc em nghe ???c ? xung quanh.
?i?u chng c?n l ???c c?m th?y Mnh c th? ni ???c ti?ng Anh. ?y l ?i?u m cc b?c ph? huynh c th? gip tr?.

Ngn ng? ??n gi?n l g?

Ngn ng? ??n gi?n l m?t hnh th?c tr chuy?n ???c ?i?u ch?nh cho ph h?p v?i ngn ng? c?a tr?. N t?o cho tr? c? h?i giao ti?p v gip tr? ??t ???c trnh ?? cao h?n v? n?ng l?c ngn ng?.
Nh?ng k? thu?t sau s? gip cc b?c ph? huynh li cu?n con vo ho?t ??ng h?c m?t cch v th?c:
? T??ng thu?t t?i ch? (ni to) nh?ng g ?ang di?n ra: Con nhn ny. B? (m?) v?a ??t n ln bn ??y hay Th? con thch ci no? (ng?ng l?i m?t lc) , b? (m?) thch ci ny, Ci mu ?? ?y.
? Th??ng xuyn l?p l?i cc t? ng?: Vi?c ? gip tr? c?ng c? nh?ng g b ?ang h?c. B?n c th? th?y nhm chn v?i vi?c l?p ?i l?p l?i nh?ng tr? l?i khng h? th?y v?y.
? Nh?c l?i nh?ng g tr? v?a ni ??ng th?i m? r?ng thm: Khi tr? ni: Mu vng th b? (m?) nn ni: Con thch ci mu vng . (Ng?ng m?t lt) C?a con ?y hay ?y l ci mu vng ho?c Mu vng, mu ?? v ?y l ci mu nu. (ng?ng m?t lc) Con thch ci mu nu ph?i khng?.
? Ni ch?m v nh?n vo nh?ng t? m?i m?t cch th?t t? nhin ?? khng lm thay ??i ng? ?i?u c?a ngn ng?: Hm nay chng ta s? ??c bi th? no nh??, Con ch?n ?i.
? S? d?ng nh?ng c?m t? nh?t ??nh m?i khi cho tr? h?c hay tham gia vo cc ho?t ??ng, tr ch?i. Khi tr? ? hi?u h?t nh?ng c?m t? c? b?n ny th hy m? r?ng thm: Chng ta ch?i tr ?? vui nh, Con ??ng ? ?i, Tr??c m?t b? (m?) ny, ?ng r?i, Con s?n sang ch?a?.
Trong khi s? d?ng cc k? thu?t ny ?? d?y tr?, b? m? nn dng bi?u hi?n trn khun m?t v c? ch? ?? gip tr? hi?u t?t h?n. Bn c?nh ? b?n c?n khuy?n khch tr? ni.
Khi th?y tr? c?n th?i gian suy ngh?, b? m? nn ng?ng l?i m?t lc ?? ch? tr?. Nh?ng lc ngh? nh? v?y s? khi?n tr? h?ng th h?n v?i tr ch?i.
Khi tr? b?t ??u ni ???c th tr? khng c?n thi?t ph?i s? d?ng ngn ng? ??n gi?n nhi?u nh? tr??c. Tr? tr??ng h?p b?n mu?n d?y cho tr? t? ng? hay nh?ng ho?t ??ng m?i.

Lm th? no ?? b? sung v?n t? cho tr??

Theo nghin c?u, tr? mu?n di?n ??t b?ng t? ng? (ti?ng m? ?? v ngo?i ng?) v? nh?ng v?n ?? nh?:
? B?n thn v nh?ng ?i?u tr? thch: Con thch ci ny, Con khng thch ci kia.
? Nh?ng vi?c tr? lm: Con ? ??n, Con ? ?n.
? C?m gic c?a tr? v nh?ng ng??i xung quanh: Con bu?n, C ?y b?c mnh.
Khi tr? c?n th?c hnh ti?ng Anh, b? m? hy s? d?ng nh?ng cu g?i nh?: Tn con l g?, Con m?y tu?i?, Kia l con g?.
Nhi?u lc, tr? s? thm vo cu ni m?t t? ti?ng m? ?? v ch?a bi?t t? ti?ng Anh t??ng ?ng. N?u ng??i l?n nh?c l?i cu ni c?a tr? b?ng ti?ng Anh, b s? nh?n ran gay t?i ti?ng Anh m chng ch?a bi?t.

Khi no cha m? c?n d?ch cho tr? nghe

Khi h?c ti?ng m? ??, tr? ? quen v?i vi?c ch? hi?u ???c m?t vi t? trong cu r?i ?on ngh?a nh?ng t? cn l?i nh? ng? ?i?u, c? ch? c?a ng??i ni. V?i cc cu ni ti?ng Anh, tr? c?ng s? p d?ng k? n?ng ny.
Khi khi ni?m v t? ng? di?n ??t khi ni?m ??u m?i m? v?i tr?, b? m? c?n ph?i gi?i thch cho tr? nghe t? c ngh?a t??ng ???ng trong ti?ng m? ?? tr??c m?t l?n r?i m?i ni t? ti?ng Anh.
Tuy nhin, c?n h?n ch? vi?c ny. Tr? s? quen v?i vi?c ??i cha m? d?ch ngh?a thay v d?a vo nh?ng g?i ?? hi?u t? m?i.

Nh?ng l?u cu?i cng dnh cho cc b?c ph? huynh

Nh?ng bi h?c ti?ng Anh nn ko di trong vng m??i pht v di?n ra m?t ho?c hai l?n m?i ngy.
Khi d?y con h?c, cha m? nn t?p trung m?i s? ch vo tr?. ?i?u ? gip tr? yu thch nh?ng gi? h?c ti?ng Anh v chng nh?n ???c nhi?u s? quan tm c?a b? m?.
B?n c?ng ??ng qun th??ng xuyn khen ng?i ?? tr? bi?t r?ng chng ?ang ti?n b?.

Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website