ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12

Tr??c 6 tu?i, b? no c?a b c kh? n?ng ti?p nh?n m?t s? ngn ng? khc, ngoi ti?ng m? ??. Tuy nhin, th?i ?i?m ny, cha m? nn ch?n tiu ch h?c m ch?i, ch?i m h?c thay v b?t p b ph?i d?c s?c cho vi?c h?c ngo?i ng?.

Nh?ng g?i nh? sau gip b?n cho b lm quen v?i ngo?i ng? d? dng h?n (c th? thay th? ti?ng Anh b?ng cc ngn ng? khc m b?n mu?n cho b ti?p xc):

- Khi b?n ch?m sc b trong nh?ng ho?t ??ng hng ngy nh? m?c qu?n o, t?m r?a, ?i d?o, mua s?m trong siu th? b?n nn s? d?ng m?t s? t? ti?ng Anh thng d?ng nh?: Giy c?a con th ??c l shoe. Con hy ??c theo m? nh. Sau ?, b?n c th? lm m?u v ?? b b?t ch??c theo.
- B?n nn tm mua nh?ng cu?n truy?n tranh song ng? Anh Vi?t v ??c cho b nghe. Khi b ? nh? cu chuy?n, b s? t? ch? tay vo hnh, t??ng thu?t l?i n?i dung b?ng c? ti?ng Anh v ti?ng Vi?t cho b?n ch?m ?i?m.
- B?n c th? mua CD, DVD b?ng ti?ng Anh ph h?p v?i t?ng ?? tu?i pht tri?n c?a b. B?n nn b?t ??a cho b nghe hng ngy nh?ng b?n c?ng nn gi?i h?n ?? b khng ng?i qu lu tr??c mn hnh tivi hay my vi tnh.
- B?n c th? s?p x?p cho b tham gia vo m?t nhm b?n ch?i cng ?? tu?i. Ti?p ??n, b?n ??a ra m?t ?? v?t v ?? cc b ?on tn ?? v?t ? b?ng ti?ng Anh. B no c cu tr? l?i ?ng s? ???c t?ng th??ng.
Ngoi ra, b?n c th? ch?n nh?ng bi ht ti?ng Anh vui nh?n v b?t nh?p ?? cc b cng ht theo.
- V?i nh?ng b ? bi?t ch? (?ang h?c ti?u h?c), b?n c th? ??a ra m?t t? kha v g?i ?? b tm nh?ng t? (c?m t?) c lin quan; ch?ng h?n, n?u b?n ??a ra t? c?n nh (house), b s? hon thnh nh?ng ?p n khc nh? c?n phng (room), ci gh? (chair)
D?y b h?c ??m s? b?ng ti?ng Anh (dnh cho nh?ng b ? bi?t ch?)
- Tr??c tin, b?n ?nh s? th? t? t? 1 ??n 10 (?i km v?i nh?ng ch? b?ng ti?ng Anh t??ng ?ng) vo 10 mi?ng ba c?ng c mu s?c khc nhau. Sau ?, b?n l?y m?t t?m ba b?t k?, ch? tay vo s? v g?i ?? b nh?c l?i b?ng m?t t? ti?ng Anh t??ng ?ng.
- Ho?c b?n ch? tay vo nh?ng b?c tranh c ch? (ho?c ph?n s?) b?ng ti?ng Vi?t v h??ng d?n b chuy?n sang ngn ng? Anh v?n. Trang web tham kh?o ?? cha m? c th? d?y b h?c ??m b?ng ti?ng Anh: http://www.ixl.com/math/practice/ Ho?t ??ng trn trang ny cung c?p cho b ki?n th?c v? s? h?c, cch phn bi?t hnh kh?i, mu s?c ??n gi?n.
D?y b lm quen v?i b?ng ch? ci ti?ng Anh (dnh cho b ? bi?t ch?)
B s? ch? ti?p thu ???c b?ng ch? ci ti?ng Anh n?u b ? thng th?o b?ng ch? ci ti?ng Vi?t.
- B?n c th? so snh b?ng ch? ci ti?ng Anh v b?ng ch? ci ti?ng Vi?t, ?? b t? nh?n bi?t nh?ng ch? ci c trong ti?ng Vi?t m ti?ng Anh khng c l , ?, ꔅ v ng??c l?i, c nh?ng ch? ci m ti?ng Anh c nh?ng ti?ng Vi?t l?i khng.
- V?i m?i ch? ci, b?n nn pht m b?ng c? ti?ng Anh v ti?ng Vi?t cho b nghe (tr? nh?ng ch? ti?ng Vi?t c m ti?ng Anh th khng). B?n khng nn s? b s? b? nh?m l?n; b?i v, ? b?c ti?u h?c, b? no c?a b c kh? n?ng ti?p thu v sng l?c nhi?u ngo?i ng? cng lc.
- V?i m?t mn ?? ch?i, b?n nn h??ng d?n b g?i tn mn ?? ? b?ng ti?ng Anh. Sau ?, b?n g?i ?? b ti?p t?c tm nh?ng ?? v?t khc b?t ??u b?ng cng m?t ch? ci; ch?ng h?n, qu? bng ti?ng Anh l ball, b s? tm cc t? khc b?t ??u b?ng ch? ci B nh? banana (qu? chu?i), bear (con g?u)
- Gip b phn bi?t ch? ci qua kh? n?ng phn bi?t mi v?; v d?, v?i t? pepper (h?t tiu) c v? cay nn t? ny b?t ??u b?ng ch? ci P; banana (qu? chu?i) c v? ng?t nn t? ny b?t ??u b?ng ch? B
- Ph?n l?n cc b ??u thch nh?ng b?c v? v? kh?ng long (dinosaurs). V v?y, b?n c th? cho b nh?n di?n cc b? ph?n trn c? th? m?t ch kh?ng long theo cch: B?n vi?t ch? ci E, L b s? t? hon thi?n nh?ng ?p n t??ng ?ng nh? eye (m?t), leg (chn)
L?u : B?n nn nh? th??ng xuyn n l?i nh?ng t? (c?m t?) b ? ???c h?c. Khi b thnh th?o h?n, b?n m?i nn d?y b ghp t? ?? hon thnh cu
- Nhi?u trung tm ngo?i ng? nh?n b 5-6 tu?i tham gia cc kha h?c ti?ng Anh. Ty ?i?u ki?n ring, b?n c th? cho b theo h?c nh?ng trung tm nh? th? ny. Ho?c b?n c?ng c th? ??ng k cho b h?c ngo?i ng? ? tr??ng qu?c t? n?u b?n c ?i?u ki?n.
Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website