ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12

Ch?ng ch? Cambridge

H? th?ng Ch?ng ch? c?a Cambridge ESOL

H?i ??ng Kh?o Th Ti?ng Anh Tr??ng ??i H?c Cambridge (Cambridge ESOL), m?t b? ph?n c?a Tr??ng ??i H?c Cambridge t?i V??ng Qu?c Anh, v l m?t nhnh c?a Cambridge Assessment, m?t t? ch?c uy tn hng ??u th? gi?i trong l?nh v?c ?nh gi ch?t l??ng gio d?c.

Cc ch?ng ch? c?a Cambridge ESOL ???c xem nh? l m?t trong nh?ng yu c?u ??u vo b?t bu?c ? hng ngn tr??ng ??i h?c v cao ??ng trn th? gi?i.

Cc cng ty l?n hang ??u th? gi?i nh? Cable & Wireless, GlaxoSmithKline, KPMG, Nestl, Sony v Siemens c?ng cng nh?n nh?ng ch?ng ch? c?a Cambridge ESOL l m?t v?n b?ng c?n thi?t m cc ?ng vin ph?i n?p khi d? tuy?n vo cng ty.

Cambridge ESOL l t? ch?c ??ng ??u th? gi?i v? cc k? thi ti?ng Anh dnh cho m?i l?a tu?i v m?i trnh ??. Hng n?m c h?n 2 tri?u th sinh t?i 135 qu?c gia tham d? cc k? thi khc nhau c?a Cambridge ESOL. Cc k? thi ny bao g?m K? Thi Ti?ng Anh dnh cho Tr? Em (YLE), cc k? thi Ti?ng Anh t?ng qut dnh cho h?c sinh, sinh vin v ng??i l?n (KET, PET, FCE, CAE, CPE), cc k? thi Ti?ng Anh Th??ng M?i (BEC, BULATS), Ti?ng Anh h?c thu?t (IELTS), Ti?ng Anh chuyn ngnh Ti Chnh (ICFE), Ti?ng Anh chuyn ngnh Lu?t (ILEC).

Cambridge ESOL c?ng l t? ch?c hng ??u v? cc Ch?ng ch? Gi?ng D?y Ti?ng Anh dnh cho gio vin (TKT, CELTA, DELTA).

Ch?ng ch? YLE: l cc ch? vi?t t?t c?a c?m t? Young Learners English Test. ?y l k? thi Anh ng? dnh cho cc em Thi?u t? 7- 12 tu?i. K? thi c 3 c?p ??:

- Starters

- Movers: t??ng ???ng c?p ?? A1 trong khung ?nh gi n?ng l?c ngn ng? c?a c?ng ??ng Chu u.

- Flyers: t??ng ???ng v?i c?p ?? A2 c?a Chu u.

Ch?ng ch? KET- vi?t t?t c?a c?m t? Key English Test-l ch?ng ch? ??u tin trong h? th?ng ch?ng ch? c?a Cambridge ESOL dnh cho Thi?u nin v ng??i l?n. KET t??ng ???ng v?i c?p ?? A2 c?a Chu u. ? c?p ?? ny b?n c th? hi?u ???c nh?ng bi ??c ??n gi?n v giao ti?p thnh cng trong nh?ng tnh hu?ng ??n gi?n v quen thu?c hng ngy.

Ch?ng ch? PET vi?t t?t c?a c?m t? Preliminary English Test- l ch?ng ch? th? 2 trong h? th?ng ch?ng ch? c?a Cambridge ESOL. PET dnh cho nh?ng th sinh ? trnh ?? S? Trung C?p, t??ng ???ng v?i c?p ?? B1 c?a Chu u. ? trnh ?? ny b?n c th? giao ti?p hng ngy b?ng v?n vi?t ho?c v?n ni nh? ??c hi?u nh?ng cu?n sch ho?c bi bo ??n gi?n; vi?t th? t? c nhn; hay vi?t nh?ng ghi ch trong cc bu?i h?p.

Ch?ng ch? FCE vi?t t?t c?a c?m t? First Certificate in English- l ch?ng ch? ? c?p ?? Trung C?p, t??ng ???ng v?i c?p ?? B2 c?a Chu u. ? c?p ?? ny, b?n kh t? tin trong vi?c s? d?ng ti?ng Anh ?? giao ti?p hng ngy ? nhi?u tnh hu?ng v ch? ?? khc nhau bao g?m c? trong cng vi?c v h?c t?p. Ch?ng ch? ny c th? ???c s? d?ng ?? ?i lm ho?c ?i h?c ? n??c ngoi.

Ch?ng ch? CAE - vi?t t?t c?a c?m t? Certificate in Advanced English- l ch?ng ch? cao th? 2 trong h? th?ng ch?ng ch? c?a Cambridge ESOL, t??ng ???ng v?i c?p ?? C1 c?a Chu u. ? c?p ?? ny b?n c ?? kh? n?ng v s? t? tin s? d?ng ti?ng Anh trong h?u h?t cc l?nh l?c c?a cu?c s?ng k? c? cc l?nh v?c chuyn mn.

Ch?ng ch? CPE- vi?t t?t c?a c?m t? Certificate of Proficiency in English- l c?p ?? cao nh?t trong h? th?ng ch?ng ch? c?a Cambridge ESOL, t??ng ???ng c?p ?? C2 c?a Chu u. ? trnh ?? ny, b?n c ?? kh? n?ng ?? ??c hi?u v giao ti?p m?t cch hi?u qu? trong m?i l?nh v?c v tnh hu?ng. V b?n c th? ??t ??n kh? n?ng s? d?ng ngn ng? nh? m?t ng??i b?n x?.

Ch?ng ch? BEC vi?t t?t c?a c?m t? Business English Certificate- l ch?ng ch? ki?m tra trnh ?? ti?ng Anh th??ng m?i. ?y l ch?ng ch? l t??ng cho nh?ng ai ?ang chu?n b? b??c vo l?nh v?c kinh doanh v th??ng m?i qu?c t?. BEC c 3 c?p ?? l BEC Preliminary, BEC vantage v BEC Higher.

Ch?ng ch? BULATS vi?t t?t c?a c?m t? The Business Language Testing Service- l k? thi ?nh gi ngn ng? ??c bi?t dnh cho cc cng ty v cc t? ch?c. BULATS dng cho cc t? ch?c c?n m?t cch ?nh gi tin c?y v? kh? n?ng s? d?ng ngn ng? trong cng vi?c c?a cng nhn v nhn vin c?a h?.

(C?p ?? t??ng ???ng ? ?y ch? cc gi tr?tham kh?o)

CC

Hi?n nay, ETC l TRUNG TM H?P TC ?O T?O V KH?O TH BULATS v cc ch?ng ch? ti?ng Anh dnh cho thanh thi?u nin c?a H?i ??ng Kh?o Th Ti?ng Anh Tr??ng ??i H?c Cambridge (Cambridge ESOL)

Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website