ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12

Vi?c cho tr? h?c ti?ng Anh t? khi cn nh? tu?i s? gip cho t? duy ngn ng? c?a cc em pht tri?n t?t v hon thi?n h?n, cc em tr? nn ho?t bt v t? tin h?n trong giao ti?p hng ngy. Tuy nhin, ?? vi?c h?c ti?ng Anh th?c s? ton di?n v c hi?u qu?, bn c?nh cc ho?t ??ng giao ti?p, cc em r?t c?n ???c h??ng d?n cc ki?n th?c v? ng? php ti?ng Anh cng s?m cng t?t. ?i?u ny s? gip cc em rn luy?n t? duy ng? php s?m, theo cch c?a ng??i b?n x?, v nh? v?y ch?c ch?n cc em s? ni v vi?t ti?ng Anh t?t h?n.

Qua th?c t? ?o t?o, ETC nh?n th?y cc em ???c h?c ng? php ti?ng Anh s?m, t? kho?ng 8, 9 tu?i s? mang l?i nh?ng k?t qu? tch c?c cho c? qu trnh h?c t?p ngo?i ng? c?a cc em. V v?y, chng ti ? nghin c?u, thi?t k? v tri?n khai ch??ng trnh ?o t?o Ng? php ti?ng Anh cho h?c sinh ti?u h?c, THCS v PTTH (t? l?p 3 ??n l?p 12).

Ch??ng trnh ng? php ???c ETC thi?t k? theo h??ng ti?p c?n d?a trn s? nh?n th?c theo t?ng l?a tu?i. ? l?a tu?i nh?, cc em s? ???c h?c cch t? duy ghp t?, ghp cu, vi?t cu, vi?t ?o?n, th?c hnh cc c?u trc ng? php qua nhi?u ho?t ??ng tr?c quan sinh ??ng (gio trnh, hnh ?nh mu, VCD.). ? l?a tu?i l?n h?n, c? th? l cc em h?c cc n?m cu?i b?c THCS v PTTH, cc em s? ???c h?c ng? php theo h? th?ng, t? d? ??n kh, m? r?ng v chuyn su gip cc em n?m ch?c ???c ng? php ti?ng anh ph?c v? cho vi?c h?c t?p v thi c? ??t k?t qu? t?t.

Bn c?nh ?, ETC cn thi?t k? ch??ng trnh ng? php cho nh?ng em h?c sinh c nhu c?u n luy?n ?? thi h?c k?, sinh gi?i, thi vo cc tr??ng chuyn ng? v thi ??i h?c. Ch??ng trnh n luy?n, ngoi vi?c gi?ng d?y nh?ng ki?n th?c ng? php, cc em cn ???c n luy?n thng qua nh?ng d?ng bi v ?? thi th??ng g?p.

2. ETC CAM K?T:

* Lun ??m b?o ch?t l??ng gi?ng d?y, ch?t l??ng c?a gio vin v ch??ng trnh gip ph? huynh yn tm khi cho con theo h?c v hi lng v?i s? ??u t? cho con c?a mnh.

* Cc con s? n?m ch?c cc m?c ng? php ? h?c, t? ??t cu, t? vi?t ?o?n v?n v t? tin khi lm cc bi thi ti?ng Anh (ph? huynh c th? t? ki?m tra v ?nh gi con c?a mnh).

* Ki?m tra ??nh k? v g?i k?t qu? h?c t?p c?a cc con cho ph? huynh theo di.

3. Ki?m tra phn lo?i v x?p l?p

T?t c? cc em s? ???c lm m?t bi ki?m tra phn lo?i ?? x?p l?p cho ph h?p v?i trnh ??. M?i l?p h?c s? x?p theo trnh ?? v ?? tu?i (cc h?c sinh trong cng m?t l?p cng tu?i ho?c chnh nhau 1-2 tu?i)

4. H?c ph

Cc l?p h?c ng? php thng th??ng:VN? 80.000? - 120.000?/ 01 bu?i

Cc l?p n, luy?n thi: VN? 120.000?/01 bu?i (02h)

(H?c ph ???c thu theo qu, n?m)

5. L?ch ki?m tra v phn lo?i l?p

ETC s? t? ch?c thi phn lo?i trnh ?? cho cc em h?c sinh vo t?t c? cc ngy trong tu?n:

Bu?i sng t? 8h 11h /Bu?i chi?u t? 14h 19h /L? ph ki?m tra: Mi?n ph

?? c thng tin chi ti?t xin vui lng lin h? v?i ETC, chng ti s? t? v?n gip b?n c s? l?a ch?n thch h?p./.
??ng k t?i ?y b?n s? nh?n ???c ?u ?i h?c ph

Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website