ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12

Luy?n thi ??i h?c

ETC M? CC L?P LUY?N THI ??I H?C

DO C V? TH? BCH H?I - GI?NG VIN ??I H?C NGO?I TH??NG TR?C TI?P GI?NG D?Y

CAM K?T CH?T L??NG ?O T?O

??i v?i cc em h?c sinh ch?a t?t ti?ng Anh (m?i h?c, ho?c ch?a h?c nhi?u ho?c ch?a ch?c), h?c trong 06 thng (02 bu?i/tu?n) s???tt nh?t 06 ?i?m thi ??i h?c mn ti?ng Anh.

??i v?i cc em h?c sinh h?c ti?ng Anh trnh ?? t??ng ???ng v?i kho?ng 06 ?i?m thi ?H ti?ng Anh, ETC cam k?tcc em s? t?ng t? 1.5 ??n 2.5 ?i?m thi ??i h?c mn ti?ng Anhtrong m?i 06 thng h?c (2 bu?i/ tu?n).

N?u h?c sinh khng ??t m?c ti?n b? nh? cam k?t, ETC hon l?i ton b? h?c ph.

GI?I THI?U CH??NG TRNH LUY?N THI

H?c sinh ???c h? th?ng l?i ki?n th?c ng? php m?t cch bi b?n, d? nh?.

H?c sinh ???c luy?n t?p t?t c? cc d?ng bitrong ?? thi ??i h?c.

H?c sinh ???cn luy?n chuyn su cc k? n?ng ng? php, ??c hi?u, t? v?ng v vi?t.

GI?I THI?U GI?NG VIN V PH??NG PHP GI?NG D?Y

Gi?ng vin tr?c ti?p gi?ng d?y : C V? Th? Bch H?i, GV ??i h?c Ngo?i Th??ng, Th?c s? ngn ng?, ThS Kinh doanh qu?ct? t?iMelbourne - c

C 12 n?m kinh nghi?m luy?n thi cc ch??ng trnh, ch?ng ch? ti?ng Anh.

Ph??ng php gi?ng d?y hi?u qu?, v r?t d? hi?u.

Gi?ng vin c th? vi?n ti li?u gi?ng d?y phong ph, c?p nh?t bao g?mh? th?ngcc sch, gio trnh, cc bi t?p, ?? thi ??i h?c?? h?c sinh luy?n t?p, th?c hnh. Thi?t b? gi?ng d?y hi?n??i(gi?ng d?y trn my tnh v my chi?u).

Nhi?t tnh v c trch nhi?m cao.

CC THNG TIN V? TH?I GIAN H?C, ??A ?I?M H?C V H?C PH

Th?i gian: Bu?i sng, chi?u ho?c t?i

Th?i l??ng: 50 bu?i (06 thng); h?c 02 bu?i/tu?n

25 bu?i (06 thng); h?c 01 bu?i/tu?n

H?c ph: 120.000 ? / 01 bu?i

Quy m l?p h?c: 20 h?c sinh/ l?p

Gio vin gi?ng d?y: C V? Th? Bch H?i gi?ng vin ?H Ngo?i Th??ng

??ng k h?c: T?i cc c? s? c?a trung tm ETC HO?C

G?i tr?c ti?p cho c H?i 0912 361 381 (N?u ph? huynh g?i ?i?n khng th?y c gio nghe my, hy nh?n tin, c gio s? g?i l?i sau.)

??a ?i?m h?c:

ETC1: S? 1, ng 192 Thi Th?nh, ??ng ?a, H N?i; ?T: 04 37737684 / 0435640318

ETC2: S? 33,ng 62 Nguy?n Vi?t Xun, Thanh Xun, H N?i; ?T: 04 3 568 2128 / 04 3 566 7859

ETC3: S? 388 Nguy?n V?n C?, Long Bin, H N?i; ?T: 04 3 312 0623 / 04 3 312 0624

Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website