ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12

1. Kha h?c ti?ng Anh thi?u nhi:

Ch??ng trnh Ti?ng Anh thi?u nhi, ti?ng Anhthi?u nin c?a ETC ???c thi?t k? ??c bi?t nh?m gip cc em ti?p c?n ti?ng Anh qu?c t? nh?ng v?n duy tr s?c h?c v??t tr?i mn ti?ng Anh t?i tr??ng h?c; rn luy?n v nng cao s? t? tin khng ch? trong s? d?ng ti?ng Anh m cn trong cc tnh hu?ng giao ti?p hng ngy.

  • Ch??ng trnh h?c t?p ??c bi?t t?p trung pht tri?n s? t? tin v kh? n?ng sng t?o ? cc em.
  • Cc em ???c khuy?n khch giao ti?p m?nh d?n, ni l?u lot t? tin tr??c 1 nhm b?n v th?y c.
  • Ph??ng php tr?c quan sinh ??ng gip cc em h?c hi?u ti?ng Anh khng c?n thng qua ti?ng Vi?t.
  • Gio trnh l?p ?i l?p l?i c?u trc theo cc bi gi?ng gip tr? ghi nh? k? v c v?n t? v?ng phong ph.
  • Tr? ???c khuy?n khch ch? ??ng ??t cu h?i v?i gio vin v cc b?n, tham gia ho?t ??ng chung trong l?p.
  • Ti?ng Anh ???c h?c t? nhin v?i nh?ng tr ch?i, tr? nh? c?u trc v t? v?ng khi ni v nghe ti?ng Anh thng qua cc ho?t ??ng vui h?c.
  • m nh?c ???c s? d?ng nh? m?t c?u n?i, tr? h?c b?ng cc bi ht v t? tin th? hi?n tr??c ?m ?ng.
Cc em ???c hnh thnh s? t? tin v kh? n?ng s? d?ng ti?ng Anh chu?n xc, thnh th?o d??i s? h??ng d?n c?a cc gio vin Vi?t Nam v gio vin b?n ng? giu kinh nghi?m.
?y l kha h?c ti?ng Anh l?p 2, ti?ng Anh l?p 3, ti?ng Anh l?p 4, ti?ng Anh l?p 5, ti?ng Anh l?p 6
2. Kha h?c ti?ng Anh thi?u nin:

Ch??ng trnh Ti?ng Anh thi?u nin c?a ETC ???c thi?t k? ??c bi?t nh?m gip cc em ti?p c?n ti?ng Anh qu?c t? nh?ng v?n duy tr s?c h?c v??t tr?i mn ti?ng Anh t?i tr??ng h?c; rn luy?n v nng cao s? t? tin khng ch? trong s? d?ng ti?ng Anh m cn trong cc tnh hu?ng giao ti?p hng ngy.


Ch??ng trnh h?c t?p ??c bi?t t?p trung pht tri?n s? t? tin v kh? n?ng sng t?o ? tr?.

- Cc em ???c khuy?n khch giao ti?p m?nh d?n, ni l?u lot t? tin tr??c 1 nhm b?n v th?y c.

- Ph??ng php tr?c quan sinh ??ng gip cc em hi?u ti?ng Anh khng c?n thng qua ti?ng Vi?t.
- Gio trnh l?p ?i l?p l?i c?u trc theo cc bi gi?ng gip tr? ghi nh? k? v c v?n t? v?ng phong ph.
- Cc em ???c khuy?n khch ch? ??ng ??t cu h?i v?i gio vin v cc b?n, tham gia ho?t ??ng chung trong l?p.
- Ti?ng Anh ???c h?c t? nhin v?i nh?ng tr ch?i, cc em nh? c?u trc v t? v?ng khi ni v nghe ti?ng Anh thng qua cc ho?t ??ng vui h?c.
- Cc bi ht v t? tin th? hi?n tr??c ?m ?ng v duy tr s?c h?c v??t tr?i mn ti?ng Anh t?i tr??ng h?c.
Cc em ???c hnh thnh s? t? tin v kh? n?ng s? d?ng ti?ng Anh chu?n xc, thnh th?o d??i s? h??ng d?n c?a cc gio vin Vi?t Nam l cc gi?ng vin c?a cc tr??ng ??i h?c v gio vin b?n ng? giu kinh nghi?m.

L?ch h?c, gio trnh, h?c ph
L?ch h?c
Th?i gian h?c
Gio trnh
H?c ph (Thu theo qu)
Tu?n 01 bu?i (90 pht)
Ngy th? 7 ho?c Ch? nh?t.
Superkids;
Star Team
1,2,3v gio trnh ETC bin so?n
Lin h? ETC
Tu?n 02 bu?i (90 pht/bu?i)
Ngy th? 7 ho?c Ch? nh?t v 01 bu?i gi?a tu?n
Superkids;
Star Team
1,2,3v gio trnh ETC bin so?n
Lin h? ETC
Gio vin b?n ng? gi?ng d?y t? 30% - 100% th?i gian c?am?t bu?i h?c.

?? c thng tin chi ti?t xin vui lng lin h? v?i ETC, chng ti s? t? v?n gip b?n c s? l?a ch?n thch h?p./.

Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website