ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12

1. L?ch khai gi?ng cc l?p t?i ETC1

NGY
KHAI GI?NG

TH?I GIAN
H?C

GI? H?C

L?P H?C

TRNH ??

06/03/2012(T3)

3-5-CN

18h-19h30

TOEIC

PRE - INTER

08/03/2012(T5)

9h-11h30

TOEIC C?p t?c

12/03/2012(T2)

2-4-6

18h-19h30

TOEIC

ELEMENTARY

14/03/2012(T4)

2-4-6

18h-19h30

NG?? PHA?P

PRE - INTER

19/03/2012 (T2)

2-4-6

19h30 21h

TOEIC

PRE - INTER

21/03/2012 (T4)

2-4-6

9h-11h30

TOEIC C?p t?c

26/03/2012 (T2)

2-4-6

18h-19h30

NG?? PHA?P

ELEMENTARY

29/03/2012 (T5)

3-5-CN

18h-19h30

TOEFL iTP

PRE - INTER

29/03/2012 (T5)

3-5-CN

18h-19h30

TOEIC

ELEMENTARY

30/03/2012 (T6)

2-4-6

18h-19h30

GIAO TI?P

PRE - INTER

30/03/2012 (T6)

2-4-6

18h-19h30

TOEIC

PRE - INTER

2. L?ch khai gi?ng cc l?p t?i ETC2, ETC3

NGY
KHAI GI?NG

TH?I GIAN
H?C

GI? H?C

L?P H?C

TRNH ??

12/3/2012

2/4/6

18h00 - 19h30

TOEIC

Elementary

13/3/2012

3/5/CN

18h00 - 19h30

Ng? Php

C? b?n

13/3/2012

3/5/CN

18h00 - 19h30

TOEIC

Pre - intermedate

14/3/2012

2/4/6

18h00 - 19h30

TOEIC

Pre - intermedate

14/3/2012

2/4/6

9h00 - 10h30

TOEIC

Elementary

15/3/2012

3/5/CN

19h30-21h00

Ng? Php

C? b?n

15/3/2012

3/5/CN

18h00 - 19h30

TOEIC

Elementary

16/3/2012

2/4/6

18h00 - 19h30

Giao Ti?p

Pre - intermedate

20/3/2012

3/5/CN

18h00 - 19h30

TOEFL - ITP

Pre - intermedate

21/3/2012

2/4/6

9h00 - 11h00

TOEIC c?p t?c

Pre - intermedate

21/3/2012

2/4/6

18h00 - 19h30

Ng? Php

C? b?n

21/3/2012

2/4/6

9h00 - 10h30

TOEIC

Pre - intermedate

22/3/2012

3/5/CN

19h30 - 21h00

TOEIC

Elementary

23/3/2012

2/4/6

18h00 - 19h30

Ng? Php

Nng cao

23/3/2012

2/4/6

18h00 - 19h30

TOEIC

Pre - intermedate

27/3/2012

3/5/CN

19h30 - 21h00

Giao Ti?p

Pre - intermedate

Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website